На 02.07.2019 г. в брой 52 на Държавен вестник е обнародвана Наредбата за изменение и допъ- ленние на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба Н-18). В мотивите към проекта на наредбата е посочено, че се предлага удължаване на срока, в който лицата, които използват електронни системи с фискална памет (ЕСПФ) да приведат дейността си в съответствие изискванията на наредбата до юли 2019 г.
Приетите допълнителни изменения в другите текстове от наредбата са предложени от Българската стопанска камера с цел намаляване на административната тежест върху лицата, задължени да прилагат наредбата, и до разширяване на използваните автоматизирани решения в сферата на услугите.
По силата на § 23 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Наредба Н-18 измененията и допълненията в нея влизат в сила от деня на обнародването й в ДВ, като в конкретния случай тази дата е 02.07.2019 г.
При преглед на съдържанието на приетите изменения, измененията в Наредба Н-18, могат да бъдат обобщени и представени по следния начин: 1
1. Промяна в сроковете за привеждане на дейността на лицата, които използват електронни системи за фискална памет (ЕСФП)
Съгласно § 22, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба Н-18 (ПЗР на НИД на Наредба
Н-18) се променя срокът до 31 юли 2019 г. за лицата, използващи ЕСФП, да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата. Този срок може да бъде продължен до 30 септември, при условие че са изпълнени изискванията, посочени в § 22, ал. 2 от ПЗР на НИД на Наредба Н-18:
– лицата имат документ за придобиване/склю- чен договор с производител/вносител на ЕСПФ от одобрен тип след 31 март 2019 г.;
– налице е изготвен график за въвеждане в експлоатация на ЕСПФ в стопанисваните от тях търговски обекти и са подадени по електронен път в НАП.
2. Въвеждане на базово програмно осигуряване
Измененията на Наредбата съдържат и въвеждането на правила за фърмуер (Firmware) на фискалните устройства. В § 1, т. 21 на Допълнителните разпоредби на Наредба Н-18 е въведена дефиниция на термина „фърмуер“, която го определя като базово програмно осигуряване на одобрен тип фискално устройство, което обезпечава функциониране и контролиране на устройството съобразно изискванията на тази наредба. Прието е, че е допустимо всяко от устройствата в общата система да има отделно базово програмно осигуряване. С две думи, фърмуерът представлява комбинация от постоянна памет, съхранената в нея информация и програмен код и не се покрива със „софтуер за управление на продажбите в търговски обект“, който представлява софтуер или модул от софтуер, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обекти, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
С новата алинея 11 на чл. 10 от Наредбата е въведена регулация на правилата за извършване на проверката за съответствие на фискалните устройства с изискванията, регламентирани в чл. 8 от Наредба Н-18, както и на срока, в който следва да се извършат промени във фърмуера – в хипотезата, когато промените във фърмуера произтичат от промените в нормативните изисквания или са инициирани от НАП, от Българския институт по метрология (БИМ), от производителя или вносителя на фискалното устройство. Предвидено е задължение за производителя на фискалното устройство да извърши промяната във версията на фърмуера и да го представи на БИМ за функционалното му изпитване. За извършването на тази функционална проверка приложение намира разпоредбата на чл. 10, ал. 6 от Наредбата, в която са регламентирани сроковете за извършване на проверката, както и правомощията за изискване на допълнителна информация, коригиране на предоставената документация и за връщане на представения за преглед образец на фискално устройство с коригиран фърмуер.
Съгласно чл. 10, ал. 12 от Наредба Н-18 за новата версия на фърмуера се издава допълнение към свидетелството за одобрен тип на фискалното устройство, като в публичния регистър на одобрените фискални устройства, които БИМ поддържа, към номера на свидетелството за одобрен тип следва да се добавя индекс (nnn.xx), къде- то n е номер на свидетелството за одобрен тип ФУ, а хх е пореден номер на версията.
Редът за извършване на проверката за съответствие с изискванията на Наредба Н-18 на електронните системи с фискална памет (ЕСФП) се съдържа в новата ал. 13 на чл. 10, като е предвидено ЕСФП, в чийто състав е включен фискален принтер с променена версия на фърмуера да се изпитва също по реда на чл. 10, като след одобряване на ЕСФП задължение на производителя е да формира нов идентификатор на ЕСФП в съответствие със специфичните изисквания в Приложение № 2 и да го вписва в паспорта на системата.
Наредбата разширява и кръга на задълженията на производителя или вносителя на фискално устройство, като разпоредбата на чл. 15, ал. 1 е допълнена с новата т. 16,
която предвижда следното:
– задължение да осигури обновяването на версията на фърмуера, въведената в експлоатация във фискалното устройство чрез отдалечен достъп с тях – в 14-дневен срок след вписване на новата версия на фърмуера в регистъра на одобрените фискални устройства, поддържан от БИМ;
– задължение да предостави на лицата, получили разрешение от Българския институт по метрология за сервизно обслужване и ремонт на ФУ, процедура за обновяване на фърмуера – в 14-дневен срок след вписване на новата версия на фърмуера в регистъра на одобрените фискални устройства, поддържан от БИМ.
В същата разпоредба е въведена и забрана за разпространение на фискално устройство с версия на фърмуера, различна от последно вписаната в публичния регистър, който БИМ поддържа за одобрените типове фискални устройства и електронни системи с фискална памет.
Следва да се отбележи, че доколкото настоящата промяна в Наредба Н-18 не е свързана с промяна в административнонаказателните разпоредби на ЗДДС, то на този етап няма предвидена административна санкция за нарушение на забраната, предвидена в чл. 15, ал. 1, т. 16 от Наредба Н-18 за разпространение на фискално устройство с версия на фърмуера, различна от последно вписаната в регистъра на БИМ.
Разширяват се и кръгът от задълженията на лицата по чл. 3 от Наредба Н-18, които уведомяват НАП с изпращане на съобщение съгласно приложение № 17, което се извършва както при въвеждане в експлоатация от фискалното устройство или интегрирана автоматизирана системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД), така и при обновяване на версията на фърмуера. Наред с това, при промяна на фърмуера на фискалното устройство за лицата по чл. 3 от наредбата е въведено и задължението за отпечатване и прикрепване в паспорта на диагностичен бон, съдържащ информация за обновената версия на фърмуера на фискалното устройство (чл. 18, ал. 1 от Наредба Н-18).
Разширяват се и кръгът от задълженията на лицата, които извършват сервизно обслужване на фискални устройства:
– в случаите на приемане за ремонт на фискалното устройство при необходимост да извърши обновяване на версията на фърмуера на фискалното устройство до последната версия, вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 от наредбата (чл. 50, ал. 6 от Наредба Н-18).
– в случаите на вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 нова версия на фърмуера на фискалното устройство, за което не е наличен отдалечен достъп, да извърши обновяването й в срок от 45 дни след вписването й (чл. 52, ал. 3 от Наредба Н-18).
Въведено задължение за производителите/вно- сителите на фискални устройства да представят за функционално изпитване фискалното устройство с коригирана версия на фърмуера,
осигуряващо изпълнение на изискването за автоматично генериране на дневен отчет. Съгласно § 21, ал. 1 от ПЗР на НИД на Наредба Н-18, това задължение следва да бъде изпълнено в срок до 30 октомври 2019 г. До привеждане на въведените в експлоатация фискални устройства с изискванията на чл. 39, ал. 1 от наредбата, но не по-късно от 31 март 2019 г., лицата по чл. 3 са задължени да отпечатват дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции (§ 21, ал. 2 от ПЗР на НИД на Наредба Н-18).
В съответствие с въведеното изискване за актуализация на версиите на фърмуера са приети и изменения в Приложение № 1, като в Раздел I като към общите функционални изисквания към фискалните устройства е добавено изискването инсталирането/промяната на версията на фърмуера в процесора на фискалното устройство да става само чрез оторизиран достъп, предоставен от производителя/вносителя на фискалното устройство (т. 1). 3
3. Въвеждане на отдалечен достъп до фискалното устройство
Прието е предложението на Българската стопанска камара за допускане на възможност за използване на втория комуникационен канал на фискалното устройство за създаване на отдалечен достъп за пренос на информация от и към фискалното устройство. В предложението е
изтъкнат мотивът, че посредством създадения отдалечен достъп ще се постигне ефектът на съкращаване на необходимото време за техническо обслужване, тъй като ще позволи осъвременяването на софтуера да се извършва, без да е необходимо фискалното устройство да напуска търговския обект.
По смисъла на § 1, т. 22 на Допълнителните разпоредби на Наредба Н-18 „отдалечен достъп до фискалното устройство“ представлява канал за връзка (APNX), който е предоставен от мобилните оператори и е с не по-ниска степен на защита от тази на канала за връзка с НАП (NAP APN), и се използва само в случаите, допуснати от наредбата, чрез оторизиран достъп от производителя/вносителя на фискално устройство за приемане/предаване на данни от фискалното устройство от/към информационната система на производителя. За да не създава двусмислие при тълкуването и прилагането на тази разпоредба, в дефиницията изрично е отбелязано, че каналът за отдалечен достъп до фискалното устройство е различен от канала за връзка с НАП.
С новата разпоредба на чл. 15а от наредбата се посочени случаите, при които се използва отдалечен достъп до фискалното устройство. Посочено е, че изграждането на отдалечен достъп до въведеното в експлоатация фискално устройство се допуска чрез data SIM карта съгласно приложение № 1, раздел Шб, т. 1, буква „В“, който може да бъде ползван от три категории лица:
– от производителя/вносителя на фискално устройство само в случаите на:
• при актуализиране на версията на фърмуера на фискалното устройство съгласно чл. 10, ал. 12 от наредбата;
• при заявено от лицето по чл. 3 желание да получава информация от регистрираните от него фискални устройства, в т.ч. данни в структуриран и неструктуриран вид от КЛЕН, от фискалната памет и от натрупващите регистри на фискални устройства; в наредбата е посочено, че в тези случаи е необходимо лицето по чл. 3 да подпише декларация за съгласие за получаване на данните от производителя на фискалното устройство;
• при промяна на системни параметри и извършване на сервизно обслужване на фискалното устройство.
– от лицата, получили разрешение за сервизно обслужване и ремонт на фискалното устройство, само за извършване на сервизно обслужване на фискалното устройство;
– от лицето по чл. 3 само в случаите на:
• при заявено пред производител/вносител на фискалното устройство желание да получава информация от регистрираните от него фискално устройство, в т.ч. данни в структуриран и неструктуриран вид от КЛЕН, от фискалната памет и от натрупващите регистри на фискално устройство;
• при въвеждане или промяна на потребителски параметри на фискално устройство, които са допустими за въвеждане чрез клавиатурата или интерфейса на фискално устройство.
Разпоредбата на чл. 15, ал. 1 е допълнена с новата т. 17, която предвижда задължение за производителя или вносителя, в случаите на изграден до фискалното устройство отдалечен достъп, да въведе информационна система за управлението му, която следва да осигурява:
– проследимост на всяко действие по актуализиране на версията на фърмуера или промяна на системни параметри на въведените в експлоатация фискалното устройство – за период последните изтекли 10 години;
– за всяко действие по записване на информация за актуализиране на версия на фърмуера или промяна в системните параметри на фискалното устройство създаване на нов журнален запис в системния журнал в информационната система на производителя, отразяващ извършеното действие и актуалното състояние;
– журналният запис за актуализиране на версия на фърмуера или промяна в системни параметри на фискалното устройство да съдържа информация за: момента (дата и час) на извършване на действието; какво е извършеното действие; информация, еднозначно идентифицираща фискалното устройство, над което е извършено действието; информация за информационната система на производителя, извършила действието; IP адрес, от който е извършено действието;
– записите в системния журнал да не подлежат на изтриване или на промяна.
4. Изменения в правилата за водене на дневните финансови отчети
С последните промени в наредбата е предвидено за лицата, които използват фискални устройства за отчитане на продажбите в търговските обекти, да отпадне задължението за водене на книги за дневните финансови отчети.
Така съгласно изменената разпоредба на чл. 19, ал. 2 от Наредбата при промяна на търговския обект за лицата по чл. 3 ще отпадне задължението да я отразяват на първата страница на книгата за дневните финансови отчети и ще остане задължението им да отразят в заглавната част на касовата бележка новия адрес на търговския обект и да изпратят съобщение към НАП съгласно приложение № 17.
Съгласно изменението на чл. 20, ал. 2 от Наредба Н-18 отпечатаното съобщение за датата на извеждане от експлоатация на фискалното устройството ще се съхранява не в книгата за дневните финансови отчети на страницата на съответния ден, а в паспорта на фискалното устройство. По същия начин ще се съхранява един от екземплярите на протокола за демонтаж на фискалното устройство (чл. 22, ал. 6 от Наредба Н-18).
Задължението за съхраняване на книгата за дневните финансови отчети е отпаднало и при следните случаи:
– когато лицата по чл. 3 отразяват продажбите чрез фискалното си устройство от извършваната от тях дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събират суми от името и за сметка на друго лице (чл. 29, ал. 5).
– лицата по чл. 3 без стационарни търговски обекти съхраняват на адреса си за кореспонденция единствено на контролната лента на електронен носител (КЛЕН), съгласно изменението на чл. 42, ал. 3, т. 3 от наредбата.
Тук следва да се отбележи изрично, че задължението за отразяване в книгата за дневните финансови отчети остава непроменено за бензиностанциите, които използват електронни системи с фискална памет.
В съответствие с измененията в разпоредбата на чл. 29, ал. 5 от наредбата са приети и изменения в Приложение № 2, като в Раздел I като към техническите изисквания към фискалното устройство са добавени и изискванията отчетът да съдържа и сумата на оборотите по доверители (т. 9), както и изискването за осигуряване на четене и извличане на информация в структуриран вид и от фискалната памет, и от натрупващите регистри чрез свързаност към персоналния компютър или през някой от наличните интерфейси във фискалното устройство (т .14).
5. Правила при нарушена дистанционна връзка с НАП
В новата чл. 36а от наредбата се съдържат правила за извършване на необходимите действия при отчитане на продажбите в случаите, ко- гато е нарушена дистанционната връзка с НАП. Прието е, че в тези случаи при работа с ЕСФП се допускат следните действия:
1. удължаване на периода (повече от 24 часа) съгласно приложение № 1, раздел Шб, т. 1, буква „м“, след който работата на фискалното устройство блокира при неуспешно предадени данни за фискален бон за продажба/сторно операция; удължаването може да се осъществи от производителя на ЕСФП или лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, за период, определен в заповед на министъра на финансите или опра- вомощено от него лице; заповедта се публикува на официалните интернет страници на Министерството на финансите и НАП;
2. работа на обекта в авариен режим на обекта за продажби/зареждане на течни горива – при наличие на бедствие по смисъла на Закона за защита при бедствия и след издадена заповед от министъра на финансите или оправомощено от него лице; аварийният режим позволява ръчно изключване на забраната за самостоятелна работа на средствата за измерване на разход без връзка с централното регистриращо устройство; показанията на електронните броячи на средствата за измерване на разход преди прекъсването и при възстановяването на връзката се изпращат автоматично в НАП съгласно специфичните технически изисквания, описани в приложение № 2, раздел VI; в случай на нарушаване/ премахване на пломби, удостоверяващи извършен метрологичен контрол, незабавно след възстановяване на нормалната работа на ЕСФП същите се заменят със сервизни пломби до извършване на проверка по реда на чл. 16а, ал. 6;
3. продажбите/зарежданията на течни горива, които не са регистрирани чрез ЕСФП, да се отчитат чрез издаване на касова бележка от кочан; при възстановяване на нормалния режим на работа на ЕСФП лицето по чл. 3, ал. 2 е
длъжно да предаде в НАП документираните при работа с касови бележки от кочан обороти при спазване на следния ред:
– издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот за всички продадени/заредени количества течни горива за съответния ден;
– сумарният оборот се отчита в специален департамент с наименование „Авариен режим на ЕСФП“ към данъчна група „Б“ и посочен артикул „горива“;
– издаденият фискален бон за съответния ден се съхранява в книгата по чл. 39, ал. 5 на страницата на съответния ден, за който се отнася.
6. Изменения при документирането с касови бележки от кочан
Разпоредбата на чл. 36 от наредбата, в която са описани случаите на документиране на продажбите или сторно операциите в търговските обекти чрез касови бележки от кочан, е допълнена с още една хипотеза. В новата т. 7 на чл. 36 от наредбата е предвидено издаването на касови бележки от кочан да се извършва и при бедствие по смисъла на Закона за защита при бедствия.
За да се приложи тази хипотеза, следва да се налице признаците на „бедствие“, определени в легалната дефиниция, съдържаща се в разпоредбата на чл. 2 от Закона за защита при бедствия, определяща го като значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото.
С изменението на чл. 39, ал. 5 от Наредба Н-18 се запазва задължението за отразяване в книгата за дневните финансови отчети на кочаните с касови бележки само на лицата по чл. 3 от наредбата, използващи ЕСФП. Съответно – задължението отпада за лицата, използващи останалите видове фискални устройства, изброени в чл. 2, ал. 2 от наредбата, а именно:
– електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАфП);
– фискални принтери (ФПр);
– фискално устройство, вградено в автомат
на самообслужване (ФУВАС).
В съответствие с отразяването в книгата за дневните финансови отчети на кочаните с касови бележки само на лицата по чл. 3 от наредбата, използващи ЕСФП, е извършено изменение и на разпоредбата на чл. 41, ал. 1 и 2 от наредбата, в които е предвидено да се съхраняват отчетите на фискалната памет не на фискалното устройство, а само на ЕСФП.
Независимо, че е включена като нова хипотеза в чл. 36, ал. 1, при въвеждането на причините, подлежащи на вписване в книгата по чл. 39, ал. 5 от наредбата или в специалния регистър за използваните касови бележки от кочан, посочени в чл. 40, ал. 1 от Наредбата, не е включено и отбелязването на началния и крайния номер на издадените касови бележки от кочан в случаите на бедствие по смисъла на Закона за защита при бедствия.
Задължение за съхраняване в търговския обект на регистъра за касовите бележки от кочан е въведено в разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Наредба Н-18, което се прилага
по отношение на лицата по чл. 3 със стационарен търговски обект.
7. Генериране на автоматичен дневен отчет
Предвидената в разпоредбата на чл. 39 от наредбата възможност само за продажбата на стоки и услуги от автомати на самообслужване след изменението на наредбата ще се прилага и за всяко фискално устройство. Сега всеки един от видовете фискални устройства, посочени в чл. 2 от наредбата, чрез които са регистрирани продажби/ сторно или служебно въведени операции, в случай че през последните 24 часа не е отпечатан от лицето по чл. 3, ще следва да генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден.
Разширява се и кръгът на лицата, които се освобождават от задължението да отпечатват дневен финансов отчет – към лицата по чл. 3, използващи ИАСУТД, считано от влизане в сила на изменението в Наредба Н-18, ще се прибавят и лицата, използващи фискални устройства.