Мога ли да се подпиша като съставител на ГфО за фирма, която има нулев ГфО, без да получа възнаграждение от фирмата. Мога ли за целта да сключа граждански договор, за да спазя изискването на чл. 34, ал. 5 от ЗСч, без да е уговорено възнаграждение. Целта е фирмата да не отчита разходи, а аз да не плащам осигуровки и данък?

 

За да спазите изискването на Закона за счетоводството за съставител на финансови отчети, е необходимо единствено лицето, отговарящо на условията за съставител, регламентирани в чл. 35 на закона, да бъде в трудовоправно, служебно или облигационно правоотношение с отчитащото се предприятие. Видно от вашето запитване, Вие сте сключили „граждански договор“ за извършване на съответната услуга по изготвяне на ГфО – т.е. Вие сте влезли в облигационно отношение с предприятието, с което отговаряте на изискването на Закона за счетоводството за съставител на финансовия отчет.
Единствено следва да имате предвид, че безвъзмездната услуга би могла на основание чл. 16 от ЗКПО да се счете за изпълнение, което води до отклонение от данъчно облагане. В случай че органът по приходите докаже подобно отклонение, данъчната основа ще се определи, без да се вземе под внимание тази сделка, а ще се взема под внимание данъчната основа, която би се получила при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат, но която не води до отклонение от данъчно облагане.