“Наша служителка ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст по чл. 167а от КТ до 19.10.2005 г. Може ли да прекъсне този отпуск и със съгласието на работодателя да се завърне на работа преди тази дата? Може ли по този начин да се прекъсва този отпуск, ползван от лицата по чл. 167а, ал. 2 – 4 от КТ?”

 

Освен в разпоредбата на чл. 167а КТ, неплатеният отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст е подробно регламентиран и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО). Докато в чл. 167а КТ “родителският отпуск” е уреден като субективно право и са изброени правоимащите лица и предпоставките за неговото ползване, НРВПО подробно регламентира реда за предоставяне ползването на отпуска, а също и начина, по който това ползване трябва да бъде отразено от работодателя.
В Кодекса на труда или в НРВПО не съществува разпоредба, която да дава отговор на въпроса по какъв начин може да се прекрати предсрочно отпускът по чл. 167а КТ, преди да е изтекъл неговият срок. В Кодекса на труда съществува законова уредба за прекъсване ползването на платения годишен отпуск (чл. 175 КТ), в която са предвидени две хипотези:
– когато през време на ползването на платения отпуск на работника или служителя е разрешен друг вид платен или неплатен отпуск;
– по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.
Извод относно това допустимо ли е и по какъв ред би трябвало да се прекрати предсрочно ползването на “родителски отпуск” може да се направи и като се вземе предвид неговото предназначение, както и фактът, че той замести неплатения отпуск по чл. 165 КТ за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст (в редакцията до неговото изменение, ДВ, бр.52 от 2004 г.).
Отпускът по чл. 167а КТ е уреден като субективно право на работника или служителя. Законодателят дава възможност на правоимащите лица да преценят кога в периода от 2-годишна възраст на детето и до навършване на 8-годишна възраст той да бъде ползван. Редно е това ползване да може да се прекъсва предсрочно, особено когато има взаимно съгласие и на двете страни по трудовия договор, както е в конкретния случай. Независимо от липсата на нормативно изискване, е подходящо съгласието за предсрочно прекъсване на ползването на отпуска по чл. 167а КТ да се оформи в писмен вид, както се оформя прекъсването на платения годишен отпуск по чл. 175, ал. 2 КТ.
Единственото ограничение, относно минимален срок на ползване на “родителски отпуск”, е дадено в чл. 167а, ал. 6 КТ – когато този отпуск се ползва на части, а не за целия срок от 6 или 12 месеца наведнъж, продължителността не може да бъде по-малка от 5 работни дни (общо една календарна седмица, като се има предвид законоустановената 5- дневна работна седмица). Следователно поради императивния характер на разпоредбата на чл. 167а, ал. 6 КТ преди изтичането на 5 работни дни от началото на ползване на отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, той не може да бъде прекъсван дори и при наличие на взаимно съгласие на работодателя и работника или служителя.
Предвид целевия характер на отпуска по чл. 167а КТ и в зависимост от това кое от правоимащите лица е започнало неговото ползване, той се прекратява и в някой от следните случаи:
– осиновяване на детето;
– даване на детето за отглеждане в заведение на пълна държавна издръжка;
– смърт на детето.
При настъпване на някое от изброените обстоятелства задължение на работника или служителя, който е започнал ползването на “родителски отпуск”, е да уведоми незабавно работодателя.
Като се има предвид, че отпускът по чл.167а КТ при определени предпоставки може да се ползва и о т други лица, освен родителите на детето (родители на майката или бащата на детето, настойник,осиновител), относно реда за предоставяне, удостоверяване и прекъсване на ползването ще се прилагат правилата на чл. 167а КТ и чл. 49 и сл. от НРВПО, които се прилагат за лицата по чл. 167а, ал. 1 КТ.