Отчитайки предизвикателствата, които пораждат новите начини за осъществяване на трансгранична търговия, през 2015 г. Еропейска- та Комисия (ЕК) е разработила два важни документа, приложението на които води до съществени промени в режима за облагане с ДДС при някои видове сделки. Тези документи са наименовани:
• „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“; и
• „Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС – Време за избор“.
По същество вторият докмент представлява общ план за действие във връзка с предстоящите промени в общовропейското законодателство по ДДС. Доколкото новите начини за търгуване са свързани с използването на съвременни информационни системи за комуникация, приоритет в тези документи е предприемането на законодателни мерки за преодоляване на затрудненията пред трансграничната електронна търговия, породени от неясните и обременителни данъчни задължения, свързани с функционирането на ДДС на територията на ЕС. В тази връзка с нова Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета се изменят Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО отнсно някои задължения във връзка с ДДС, приложими при доставките на услуги и при дистанционните продажби на стоки.
На практика това означава, че предстои поредица от съществени промени в режима за данъчно облагане с ДДС в законодателствата на държавите членки на Общността (в т.ч. и в нашето).
1. Насоки, в които ще се извършват промените
Представа за насоките, в които ще се извършат предстоящите промени, дава регулаторната програма REFIT2 – „Опростяване на законодателството
на ЕС и намаляване на разходите, свързани с него“. Инициативата за опростяването на това законодателство е част от програмата на ЕК, която има за цел то да стане по- просто и по-лесно за разбиране и прилагане. За постигане на посочените цели се очаква да бъдат създадени нови правила, които да са насочени към:
• разширяване обхвата на съществуващия режим за съкратено обслужване на едно гише;
• въвеждане на опростени изисквания за общо деклариране и заплащане на ДДС за вносителите на стоки, които са предназначени за крайни потребители;
• отмяна на съществуващите прагове за вътреобщностните дистанционни продажби;
• промени в режима на освобождаване от ДДС на вноса на малки пратки, извършвани от доставчици от трети държави;
• въвеждане на опростени правила за вътре- общностните дистанционни продажби на стоки и електронни услуги и опростени правила за идентификация на клиентите; – разширяване приложението на правилата на държавата по произход в области като фактуриране и водене на данъчни и търговски регистри.
Предвижда се и въвеждане на изискване за по-тясна координация между държавите членки при одит на трансграничните предприятия, които ползват системата на ДДС, както и подобряване на връзката с данъкоплатците.
2. Предвидените мерки за изпълнение на планираните цели
В изпълнение на посочените цели през м. декември 2017 г. ЕК е разработила нови правила за задълженията по ДДС на предприятията, извършващи онлайн търговия. Те са включени в Директива (ЕС)2017/2455 на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО относно задълженията за облагане с ДДС, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки. С тях се уреждат нормативно две групи мерки:
• опростяване на реда за облагане с ДДС на услугите, извършвани по електронен път в рамките на ЕС. Правилата за тяхното реализиране се очаква да влезат в сила от 1 януари 2019 г.;
• разширяване на обслужването на едно гише, така че от този режим да бъдат обхванати и дистанционните продажби на стоки в рамките на ЕС, продажбите на стоки от ЕС към трети страни и обратно, както и премахване освобождаването от облагане с ДДС на малките пратки. Тази втора група мерки се предвижда да влязат в сила от 1 януари 2021 г.
Какви са основните нови моменти, които предвиждат промените?
Изисква се в данъчните документи и практика да бъде въведено определение за понятието „електронен магазин“.
ВНИМаНИв: В нашия ЗДДС такава дефиниция вече е приета с § 12 и 13 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците (ЗИДЗМ), обн. с ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г. Съгласно дефиницията, определена с т. 87 от §1 на ДР от ЗДДС, „електронен магазин“ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.
3. Основни промени в действащия режим за функциониране на ДДС, произтичащи от Директива ^С) 2017/2455 на Съвета:
3.1. Промени, които ще са в сила от 1 януари 2019 г.
• Разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на ДДС ще се прилагат и за електронните услуги, предоставяни чрез посредник или чрез трета страна, които действат от свое име, но за сметка на друго лице и които използват електронен интерфейс за извършване на доставката.
• Разрешава се на предприятията, доставящи електронни услуги, да се регистрират, да декларират и да заплащат ДДС в една-единствена държава членка за всички доставки, извършвани до клиенти, установени в Общността.
• Въвежда се праг от 10 000 EUR оборот за прилагане на новия режим, което дава възможност на малките и средни предприятия да използват правилата за ДДС на собствената си страна, докато достигнат този праг. Този режим няма да бъде задължителен за данъчно задължените лица, което ще им позволи да ползват режима за съкратено обслужване на едно гише във всички случаи, дори и когато през една календарна година техният оборот е под посочения праг.
• Извършените услуги ще се фактурират по правилата на държавата членка по идентификация. Предвижда се на доставчиците да бъде разрешено да прилагат правилата за фактуриране на една-единствена държава членка, вместо, как- то е по действащия правен режим, да се прилага режимът за фактуриране на всяка държава членка по местоназначението на доставките.
• Предвижда се да отпаднат праговете за дистанционни продажби и да се отмени задължението за издаване на фактури за тези продажби, тъй като то е свързано с действащия в момента режим за облагане на тези продажби, който налага наблюдаване на националните данъчни прагове за тези продажби;
• Срокът за подаване на справка-декларацията за ДДС да се удължи от 20 на 30 дни след края на отчитания данъчен период, а корекции по предходни справки-декларации за ДДС да могат да бъдат извършвани в последваща справка-декларация, вместо в справки-декларациите за данъчните периоди, за които се отнасят корекциите.
• Предвижда се за данъчно задължените лица, предоставящи електронни услуги, които не са установени в Общността, но имат регистрация по ДДС в дадена държава членка, поради което съгласно действащия нормативен ред не могат да използват нито специалния режим за неустановени в Общността лица („режим за лица извън Съюза“), нито специалния режим за данъчно задължени лица, установени в нея („режим за лица от Съюза“), да могат да се ползват от облекченията, предлагани от режима за съкратено обслужване на едно гише, без да бъде необходимода се регистрират за целите на ДДС във всяка държава членка, в която предоставят такива услуги.
• Срокът засъхраняване на данъчните регистри да се определя от държавата членка по идентификация на данъчнозадълженото лице, тъй като възприетият в момента срок от 10 години в голяма степен надвишава изискванията за съхраняване на данъчни документи, възприети в повечето държави членки.
3.2. Промени в режима по ДДС, който ще бъде в сила от 1 януари 2021 г.
• Предвижда се от 1 януари 2021 г., уредените в действащата Директива 2006/112/ЕО на Съвета, специални режими за данъчно облагане на „електронни услуги“ да разширят своето действие и да се прилагат и към и други услуги, както и към дистанционните продажби на стоки, извършвани както в рамките на Общността, така и извън нея. За целта се предлага въвеждането на два режима:
а) режим за лицата извън Съюза (the „nonUnion scheme“). Това е специален режим за данъчно задължени лица, неустановени в Общността, предоставящи услуги на данъчно незадълже- ни лица в Общността;
б) режим за лицата от Съюза (the „Unionscheme“). Целта е да се създаде специален режим за извършване на вътреобщностни дистанционни
продажби на стоки, приложим и за услуги, предоставени от данъчно задължени лица, установени в рамките на Общността, но не в държавата членка попотребление на предоставените услуги.
• Въвежда се специален режим при внос (the import scheme) за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети държави или от трети територии. Режимът предвижда обхватът на специалния режим за дистанционни продажби на стоки, внесени от трети територии или от трети държави да бъде ограничен до продажби на стоки със собствена стойност, ненадвиша- ваща 150 EUR, от който праг нататък да се изисква пълна митническа декларация за митнически цели при внос. С цел да се избегне двойното данъчно облагане се предвижда освобождаване от ДДС при внос на стоки, декларирани по този специален режим. Освен това, с цел да се избегне нарушаването на конкуренцията между доставчиците вътре и извън Общността и да се избегнат загубите на данъчни приходи се отменя освобождаването при внос на стоки, които се определят като малки пратки с незначителна стойност За целта е предвидено съответно изменение в Директива 2009/132/ЕО.