Наша служителка е на срочен трудов договор от месец май 2005 г. до  30.10.2005 г. (чл. 68, ал. 3). На 8.07.2005 г. предостави медицинска бележка с термин на раждане 3.01.2006 г. Имаме ли право да я освободим по чл. 325, т. 3 от КТ и за какъв период ще получи обезщетение от Социални грижи?

 

Видовете срочни трудови договори са определени в разпоредбата на чл. 68, ал. 1 КТ. Те могат да бъдат с определен срок на действие, когато крайната дата на прекратяване на договора е отразена в неговото съдържание (чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ) или с опреде- ляем срок на действие, когато крайната дата не е точно определена, а зависи от настъпването на предстоящо събитие (пр. до завършване на определена работа – чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ, до завръщане на замествания – чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ и т. н.).
В чл. 68, ал. 1 са изброени изчерпателно видовете срочни трудови договори и кога- то се оформя трудов договор с определен или определяем срок на действие, в неговото съдържание се отразява конкретното правно основание като член, алинея и точка по КТ. За по-голяма яснота и сигурност в отношенията между страните по договора е подходящо и с текст да се поясни допълнително конкретното правно основание (напр.: “Трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 – за заместване на … до завръщане на работа на титуляра на длъжността”).
В самия въпрос сте посочили, че трудовият договор е с определен срок на действие – до 30 септември 2005 г., като е сключен от месец май същата година.
В този случай трябва да имате предвид и ограничението за сключване на срочни трудови договори за определен срок, предвидено в разпоредбата на чл. 68, ал. 2 КТ. Този срочен договор се сключва само:
– за изпълнение на временни, сезонни и краткотрайни работи и дейности;
– с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или ликвидация предприятия.
При положение че не са спазени изискванията на ал. 2 на чл. 68 КТ, трудовият договор ще се счита за безсрочен.
Чл. 68, ал. 3 КТ е разпоредбата, която предвижда изключение от принципа за сключване на срочни трудови договори без да са налице условията по предходната ал. 2 КТ. За да се сключи срочен трудов договор за срок, по-кратък от една година, към момента на неговото сключване трябва да е налице:
– изключение по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на КТ;
– изрично писмено искане от страна на работника или служителя.
В случай че са спазени законовите изисквания относно срока на трудовия договор, неговото прекратяване настъпва автоматично с посочения в текста на договора краен срок, а когато е с определяем срок – с настъпването на събитието (напр. при сключен договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ – със завръщането на титуляра на длъжността).
Правното основание за прекратяване на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ (с определен срок на действие, както е и в конкретния случай) е именно чл. 325, т. 3 КТ. При изтичане на срока на трудовия договор служителката, която е удостоверила факта на бременността, няма да се ползва от закрила при прекратяване на трудовия договор. Закрилата по чл. 333 КТ е предвидена само за бременни работнички и служителки, когато трудовият договор се прекратява с предизвестие или поради дисциплинарно уволнение.
Тъй като във втората част въпросът, относно правата за социално подпомагане, е зададен без допълнителна конкретизация, трябва да имате предвид следното. Правата на бременните и майките за получаване на помощи са регламентирани в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД).
В чл. 2 ЗСПД са предвидени:
– еднократна помощ при бременност. Тя е в размер на 150 лв., но се отпуска само кога- то бременната няма право на обезщетение за бременност и раждане по реда на КСО и живее постоянно в страната;
– еднократна помощ при раждане на дете – в размер от 200 лв. за първо, второ и трето дете и 100 лв. за четвърто и всяко следващо дете. Тази помощ се изплаща независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца;
– месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20- годишна възраст. Условията за изплащане на тази помощ са посочени в чл. 7 ЗСПД;
– месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година. Помощта е в размер от 100 лв., но се изплаща само когато доходът на член от семейството е не по- висок от 200 лв. месечно.
Условията и редът за отпускане, изплащане и прекратяване на семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца, са подробно уредени в Правилника за прилагане на ЗСПД.