Какво се случва със служителка, която излиза в отпуск по майчинство, но фирмата, в която работи и се е осигурявала, преустанови дейността си? Ще има ли право на обезщетения от НОИ през първата, респективно втората година за отглеждане на дете, право на неплатен отпуск през третата година? Веднага ли ще бъде съкратена, след като изтекат тези отпуски, и ще има ли право на обезщетение по чл.224 от КТ за неползван отпуск? А ако забременее докато ползва отпуск за отглеждане на дете, преди да се е завърнала на работа, какви права ще има?

 

 

За да се даде конкретен отговор на въпроса, трябва на първо място да се изясни за какъв вид отпуск по майчинство става дума и до какви последици води преустановяването на дейността. Ако служителката ползва отпуск за бременност и раждане по чл.163 от КТ, трудовото й правоотношение може да бъде прекратено само на едно основание – чл.328, ал.1, т.1 от КТ (поради закриване на предприятието). Ако е налице например прекъсване на отделни дейности, закриване на част от предприятието или престой, този трудов договор не може да бъде законосъобразно прекратен, тъй като закрилата е абсолютна (чл.333, ал.6 от КТ). Едва след изтичането на отпуска поради бременност и раждане трудовото правоотношение може да бъде прекратено на друго основание. Тук майката отново ще ползва предварителна закрила при уволнение, но тя е относителна и по принцип може да се преодолее с разрешение от Инспекцията по труда.
При всеки случай на прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от основанието, се дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл.224 от КТ. (Следва да се има предвид, че платен годишен отпуск се натрупва и за времето на ползване на отпуски по майчинство, тъй като те се признават за трудов стаж.)
Както беше посочено по-горе, в случай че се закрива цялото предприятие, очевидно всички трудови правоотношения трябва да бъдат прекратени. Отговор на въпроса какво се случва в тази хипотеза с изплащаното от държавното обществено осигуряване обезщетение се съдържа в разпоредбата на чл.52 от КСО: при прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане по чл.50. Казано с други думи, дори договорът да се прекрати по време на ползването на такъв отпуск, обезщетение пак ще се изплаща до края на 410-дневния период. В последния случай обаче няма да е възможно получаването на обезщетение за отглеждане на дете до 2-го- дишна възраст. Това е така, защото това обезщетение се изплаща „през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст“, а ако трудовото правоотношение междувременно е прекратено, очевидно майката няма да ползва отпуск. Това се отнася до всички видове отпуски, в т.ч. за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст и т.н.
На последния въпрос в запитването – относно придобиването на ново право на обезщетение за бременност и раждане по време на ползване на обезщетение за същия осигурен социален риск, отговор отчасти може да се открие в разпоредбата на чл.49, ал.2 от КСО: при придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал.1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето. Следователно, ако в рамките на една година след първото раждане служителката забременее и придобие право на обезщетение за бременност и раждане за следващо дете, тя ще получава това обезщетение в 410-дневния срок за следващото дете, ако към началната дата на придобиване на правото е осигурена за този риск, т.е. договорът й не е прекратен. Ако договорът е прекратен, няма да е възможно ползването на трудови и осигурителни права, свързани с майчинството, защото нито ще има трудово правоотношение, по което да се ползват отпуски, нито лицето ще има качеството „осигурено“ за този риск.