Има ли право работодателят да прекрати трудовия договор с предизвестие по чл.328, ал.1, т.10б от КТ (когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст), ако става дума не за пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от КСО, а за пенсиониране на по-ниска възраст (по-конкретно право на пенсия на балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации по реда на чл.69а от КСО)?

 

През изминалите няколко години бяха приемани редица изменения в трудовото и осигурителното законодателство, като неколко- кратно се промени концепцията за връзката между подбитото право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Кодекса за социално осигуряване и съдбата на трудовото правоотношение. Първоначално (до 2012 г.) беше предвидено право на работодателя да прекрати трудовия договор с предизвестие, когато работникът или служителят придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тъй като възникваха съмнения дали е възможно такова прекратяване повече от веднъж (т.е. нововъзникнало след момента на пенсиониране трудово правоотношение да бъде прекратено отново на същото основание), беше прието и специалното основание за прекратяване на трудови правоотношения с „работещи пенсионери“.
В следващите години разпоредбите на чл.328, ал.1, т.10 и сл. претърпяха различни редакции, като за известен период правото на работодателя да прекрати договора при придобиване на право на пенсия беше отнето, а после беше възстановено. През цялото време обаче се запази решението работодателят да има правото да прекрати трудовия договор, ако той е сключен с лице, вече упражнило правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, включително в намален размер по чл.68а от КСО. Социалното оправдание на това решение е, че за посочените лица трудовото възнаграждение не е единствено средство за издръжка и се предполага, че те ще могат да посрещнат разходите си с отпуснатата им пенсия (колкото и съмнително да е това заключение при размерите на пенсиите у нас).
Под „придобито и упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст“ по смисъла на чл.328, ал.1, т.10б от КТ се разбират всички видове пенсии за осигурителен стаж и възраст, уредени в глава шеста, раздел I от КСО. Според цитираната в запитването разпоредба от Кодекса за социално осигуряване лицата, които имат осигурителен стаж 25 години на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 42 години и 10 месеца. От 31 декември 2016 г. възрастта за лицата се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 45-годишна възраст. Казано с други думи, ако лице, на което е отпусната пенсия по чл.69а от КСО впоследствие сключи нов трудов договор, този договор може да бъде прекратен от работодателя на основание чл.328, ал.1, т.10б от КТ (вж. в този смисъл и Определение №618 от 05.06.2017 г. на ВКС по гр.д. №4859/2016 г., IV г.о. по отношение на придобито право на пенсия по чл.69 във вр. с §3, ал.2 от ПЗР на КСО).