Мога ли да отправя предизвестие за освобождаване на служител, който е придобил право на пенсия, но не по общия ред, а като учител? В чл.328, ал.1, т.10 от КТ не е конкретизирано при придобиване право на каква пенсия за осигурителен стаж и възраст може да стане това?

 

 

Според цитираната разпоредба на чл.328, ал.1, т.10 от КТ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и при навършване на 65-годишна възраст – за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на §11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за вис- шето образование.
Като оставим настрана специалната хипотеза за прекратяване на трудовите правоотношения на хабилитирани лица, в общия случай предпоставката, която трябва да бъде изпълнена, е само една: придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Глава VI, раздел I КСО регламентира пенсиите за осигурителен стаж и възраст, като сред тях се включват както пенсиите, отпускани по реда на чл.68 от КСО, така и случаите на „ранно пенсиониране“ на лицата, работещи при първа или втора категория труд, учителите, военнослужещите и т.н. Те придобиват право на пенсия при различни условия, но видът пенсия е един и същ – за осигурителен стаж и възраст. Затова при наличието на съответните условия съгласно чл.68 и сл. КСО, за работодателя възниква правото да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие по чл.328, ал.1, т.10 от КТ.
Работодателят обаче няма право да прекратява трудовия договор по разглеждания ред, когато работникът или служителят e придобил право на друг вид пенсия, напр. наследствена пенсия, пенсия за инвалидност и др.
За пълнота може да се направи още едно важно уточнение. Необходимо е правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст да е придобито към момента на връчване на предизвестието (без значение дали е упражнено или не). Работодателят не може да „изпревари“ възникването на правото на пенсия, като връчи предизвестието по-рано, дори и към датата на изтичането му работникът или служителят да е навършил изискуемата възраст и да е натрупал необходимия му стаж за пенсиониране.