Дружеството ни има нов управител. Същият има намерение да прекрати договора на досегашния главен счетоводител. Прекратяването на договора ще се извърши на основание чл.328, ал.2 от КТ. Моля за повече разяснение при прекратяване на безсрочен трудов договор на това основание в насока при евентуално обжалване на уволнението как то да не падне в съда?

 

Съгласно чл.328, ал.2 от КТ служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл.326, ал.2 от КТ поради сключването на договор за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца. От цитираната разпоредба могат да се извлекат съществените елементи на уволнението на разглежданото основание:
1. Първо – да е сключен договор за управление на предприятието: по силата на договора за управление изпълнителят става представител на предприятието-работодател, и упражнява от негово име работодателската власт, в това число чрез сключване и прекратяване на трудовите договори с работниците и служителите. Това е гражданскоправен по своята природа договор, договор за поръчка (вж. напр. чл.141, ал.7 от Търговския закон относно управлението и представителството на ООД). В него се предвижда определен резултат – постигането на задачи, установени в бизнес план.
Възможно е в договора за управление да не са формулирани изрично бизнес задачите. В такъв случай не може да се приеме, че е сключен договор по чл.141, ал.7 или чл.244, ал.7 от ТЗ, следователно не е налице елемент от фактическия състав на чл.328, ал.2 от КТ и извършеното на това основание уволнение е незаконно (така: Решение №32 от 25.02.2014 г. на ВКС по гр.д. №4502/2013 г., III г.о.). Бизнес програмата може да бъде поставена както с управленския договор, така и в други документи, стига да е налице връзка между тях, като наличието й може да се доказва с всички допустими доказателствени средства (Решение №92 от 28.04.2017 г. на ВКС по гр.д. №3478/2016 г., IV г.о.).
Договори за управление не се сключват в организации
с нестопанска цел (изрично в този смисъл: Решение №949 от 20.07.1999 г. на ВКС по гр.д. №1105/98 г., III г.о.), учебни заведения, администрации към държавни и общински органи и др., т.е. основанието за уволнение по чл.328, ал.2 от КТ е неприложимо при такива работодатели.
На следващо място, правото да извърши такова уволнение има само лице, назначено по договор за управление, а не например по трудов договор. Търговският пълномощник няма право да прекрати трудово правоотношение на основание чл.328, ал.2 от КТ, защото с него се сключва договор за търговско пълномощие, а не договор за управление (Решение №1963 от 24.11.2000 г. на ВКС по гр.д. №659/2000 г., III г.о.). По аналогични съображения ВКС отрича такова право и на прокуриста (Решение №648 от 17.11.2010 г. гр.д. №1484/2009 г., III г.о.).
Договор за управление може да се сключи с физическо лице, което за първи път поема ръководството на дейността, или с лице, което вече е упражнявало тези функции (сключване на нов договор със същия управител за нов мандат). Дори договорът за управление да е сключен със същото физическо лице, той му дава право на уволнение по чл.328, ал.2 от КТ, защото бизнес задачите могат да са различни, съответно да налагат сформирането на нов ръководен екип (в този смисъл напр. становище на МТСП №94- М-232 от 07.06.2001 г. относно правата на управителя на предприятието във връзка с прилагането на чл.328, ал.2 от КТ).
2. Второ – срок, в който може да се извърши уволнението: уволнението на основание чл.328, ал.2 от КТ не може да се извърши в неограничен период от време след сключването на договора за управление, защото това би го отклонило от заложените в закона цели. Същевременно постоянната угроза от уволнение би навредила на работата на ръководните служители в предприятието, които могат да загубят мотивацията си, ако трудовите им правоотношения са застрашени от прекратяване на това основание във всеки един момент. Ето защо с измененията на Кодекса на труда от 2001 г. изрично беше въведен 9-месечен срок, в който изпълнителят по такъв договор може да уволни служители от ръководството на предприятието.
Остава обаче дискусионният момент за началната дата на срока. Той тече „от започване на изпълнението на договора за управление“. Според ВКС този момент не се свързва по необходимост с вписването на името на съответния управител или член на съвета на директорите в търговския регистър, защото спрямо работниците и служителите представителната власт на това лице възниква още със сключването на договора за управление. Например в Решение №86 от 23.02.2012 г. по гр.д. №1561/2011 г., IV г.о. се посочва, че „в хипотезата на чл.328, ал.2 КТ правото на работодателя на едностранно прекратяване на трудовите договори със служителите от ръководството на предприятието следва да бъде упражнено в 9-месечен срок от започване на изпълнението по договора за управление. Напълно възможно е това изпълнение фактически да започне преди датата на вписване на подлежащото на вписване обстоятелство в Търговския регистър (относно новоизбрания представляващ дружеството). Няма пречка изпълнителят по договора да встъпи в длъжност като започне да извършва управление преди вписването на промяната в представителството“.
3. Трето – персонален кръг на служителите, които могат да бъдат уволнени на основание чл.328, ал.2 от КТ: дискусионен въпрос в практиката е и този относно кръга на служителите, които могат да бъдат уволнени на разглежданото основание. Според законовата разпоредба, това са „служители от ръководството на предприятието“, а съгласно легалната дефиниция на §1, т.3 от ДР на КТ в „ръководството на предприятието“ се включват ръководителят на предприятието, неговите заместници и други лица, на които е възложено ръководството на трудовия процес, включително и в поделение на предприятието. Очевидно е, че това понятие търпи различни интерпретации и не са изолирани случаите, в които на основание чл.328, ал.2 от КТ се извършват уволнения на служители, чиито функции трудно могат да бъдат определени като „ръководни“.
Съдебната практика признава за ръководни служители началници на служби и отдели, главния счетоводител на предприятието и други служители, които имат правомощия да възлагат задачи на подчинени, да контролират тяхното изпълнение и т.н. Същевременно организационни правомощия на низови нива в предприятието (напр. началник смяна) обикновено не се приемат за „ръководни длъжности“. Във всеки конкретен случай трябва внимателно да се преценява до каква степен те могат да вземат самостоятелни решения, имат ли подчинени служители, могат ли да контролират работата им и пр. В Решение №442 от 08.06.2010 г. по гр.д. №1621/2009 г., III г.о. например се посочва, че длъжността началник отдел „Труд и работна заплата“ е от ръководството на предприятието по смисъла на чл.328, ал.2 от КТ, тъй като заемащото я лице ръководи цялостния трудов процес в административното звено, което организира и контролира дейността по заплащане на труда в предприятието, и е пряко подчинено на изпълнителния директор. Решение №250 от 13.02.2014 г. по гр.д. №2682/2013 г., III г.о. добавя, че критерият за преценка дали дадена длъжност е „ръководна“ включва и мястото на длъжността в общата структура на длъжностите в предприятието и включените в длъжността трудови функции. „Следва да се има предвид също така, че само по себе си обстоятелството, че длъжността носи наименованието „ръководител“, не обосновава извод, че служителят е имал ръководни (управленски) функции и съответно, че е имал качеството на служител от ръководството на предприятието“. Решение №388 от 6.12.2012 г. на ВКС по гр.д. №582/2012 г., III г.о. допълва, че в производството по иска с правно основание чл.344, ал.1, т.1 КТ при уволнение на основание чл.328, ал.2 КТ във всеки конкретен случай съдът следва да преценява дали заеманата от уволнения служител длъжност е ръководна, като съобразява данните по делото относно съдържанието на трудовите функции на длъжността съгласно длъжностната характеристика, мястото на длъжността в йерархията на длъжности в рамките на съответното предприятие, независимо от наименованието на длъжността.