През месец юли 2018 г. наш служител беше в платен годишен отпуск до 12.07.2018 г. На 06.07.2018 г. същият представи болничен лист от 06.07. до 12.07. и в същото време подаде молба за освобождаване от 13.07.2018 г. Освободен е от 13.07., но на 16.07. представи друг болничен лист от 13.07, след като вече е освободен. Въпросът ми е остава ли валидно освобождаването от 13.07.2018 г.?

 

 

Правилно ползването на платения годишен отпуск е прекъснато, когато на работника или служителя е разрешен друг вид отпуск, в случая поради временна неработоспособност (чл.175, ал.1 от КТ). Тъй като непосредствено след изтичането на разрешения отпуск по първия болничен лист трудовото правоотношение е прекратено, очевидно е останал неизползван платен годишен отпуск, правото за който се трансформира в право на парично обезщетение по чл.224, ал.1 от КТ. Ползването нито на платен годишен отпуск, нито на отпуск поради временна неработоспособност, нито на какъвто и да било друг вид отпуск е пречка за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие или с предизвестие от служителя. Щом датата на прекратяване е 13.07.2018 г., никакви последващи събития не могат да „отменят“ ефекта на прекратяването и да възстановят съществуването на трудовото правоотношение.
Що се отнася до обезщетението от държавното обществено осигуряване, което би трябвало да получи служителят, по първия болничен лист няма съмнение, че е бил осигурен за риска „общо заболяване и майчинство“ и, ако са налице и останалите предпоставки, би трябвало да му се изплати обезщетение. По отношение на втория болничен лист, който е с начална дата 13.07.2018 г., към която дата лицето вече не в трудово правоотношение, респ. не е осигурено, трудно може да се отговори категорично дали възниква право на обезщетение от ДОО, тъй като не става ясно дали вторият болничен лист е продължение на първия или е за различно заболяване, срочно или безсрочно е било правоотношението и т.н. При всички случаи няма пречка работодателят да процедира и с втория болничен по обичайния ред, а дали на бившия служител ще бъде изплатено обезщетение за временна неработоспособност е въпрос на преценката на компетентните длъжностни лица в НОИ.