ПРЕМИУМ ПАКЕТ

№     ВИД УСЛУГА ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1      Документооборот до 100 броя месечно
2      Осчетоводяване на 4 банкови сметки
3      Завеждане до 15 дълготрайни активи
4      ТРЗ и ЛС на пресонал до 30 души
5      Изготвяне и подаване на ДДС дневници
6      Осчетоводяване на ВОП и ВОД до 3 броя месечно
7      Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет към НАП
8      Обявяване на ГФО в Агенция по Вписванията
9      Изготвяне на трудови и граждански договори
10    Администриране на трудови и граждански договори
11    Издаване на заповеди за назначаване/съкращения
12    Издаване на осигурителни книжки
13    Регистрация/дерегистрация по ДДС
14    Подаване на документи в различни институции
15    Присъствие при данъчна ревизия
16    Консултации  до 3 броя месечно в офиса на Виема Консулт
17    Събиране на документи от офис на клиента
      ЦЕНА  : 930.00лв./месец

Актуално

advertisement

Архив

Намерете ни във Фейсбук