Лице е назначено на длъжност „помощник директор АСД“ на 16.10.2000 г. Трудовото правоотношение е прекратено на 07.09.2011 г. През периода на заемане на длъжността същото е извършвало следните замествания:
• за учебната 2000/2001 г. – по чл.110 КТ – 34 лекторски часа;
• за учебната 2003/2004 г. – по чл.110 от КТ – 20 лекторски часа;
• за учебната 2004/2005 г. – по чл.259 от КТ – 20 лекторски часа;
• за учебната 2010/2011 г. – по чл.259 от КТ – 8 лекторски часа.
Моля за становище следва ли взетите часове по чл.110 и 259 от КТ да се признаят за педагогически стаж и правилна ли е хипотезата за педагогически стаж да се признаят само часовете, взети на основание чл.110 от КТ?

 

 

По принцип няма логика един и същи вид труд да се третира по различен начин и да води до различни правни последици, в зависимост единствено от правното основание, на което е регулирано правоотношението. В редица разяснения на интернет страницата на МТСП администрацията на министерството посочва какви са различията в режима на чл.259 от КТ и чл.110 от КТ, напр.: „Съгласно разпоредбата на чл.259, ал.1 от Кодекса на труда, когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение. От тези права не може да се ползва работник или служител, който по длъжност е заместник на отсъстващия. Условие за сключване на този договор е работникът или служителят, който е титуляр на длъжността, да отсъства от работа. В случай, че длъжността е вакантна, с лицето не може да се сключи договор по чл.259, ал.1 КТ. В чл.110 КТ е предвидено, че работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време“.
Казано с други думи, дали допълнителният труд ще се положи на основание чл.110 или чл.259 от КТ зависи от това дали има вакантна позиция или се замества временно отсъстващ работник или служител – титуляр на позицията. Вън от това, законът не предвижда други особености по отношение на зачитането на стажа.
Специално що се отнася до учителския стаж, това понятие е дефинирано (за пенси- онноосигурителни цели) в чл.19 от НПОС: „учителски стаж“ е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа. Учителски стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа.
Според §1, т.3 от ДР на Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти „учителски стаж“ е трудовият стаж, положен на длъжност на педагогически специалист в институции в системата на предучилищното и училищното образование (детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие), при изпълнена норма за преподавателска работа. Учителски стаж е трудовият стаж, придобит при условията и на длъжностите по чл.19, ал.1, 2 и 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
Накратко, няма причина да не се зачете за педагогически (учителски) стажът, придобит при изпълнение на длъжността на основание вътрешно заместване по чл.259 от КТ, стига да е покрита нормата преподавателска работа.