Трябва да сключа договор от 01.03.2018г. за покупка на програмен продукт. Предоставят ни оферта с цени за покупка и цени за абонамент – обясняват, че, когато се закупува и лиценза на програмния продукт, цената е по-висока, т.е. включва се сумата на лиценза и сумата за абонаментната поддръжка на програмния продукт. Правилно ли е да изисквам във фактурата да имам разбивка със сумата на лиценза и отделно сумата на абонаментната поддръжка за текущата година, за да осчетоводя лиценза по сметка 2101, а абонаментната поддръжка за 2018г. – по сметка 6026 като текущ разход?

 

При признаване и оценяване на програмните продукти във финансовите отчети по реда на НСС следва да се спазват разпоредбите на СС 38 – Нематериални активи. Съгласно даденото определение в параграф 2 на СС 38, нематериалните активи са установими нефинансови активи, придобити и контролирани от предприятието, които нямат физическа субстанция, са от съществено значение при употребата им и от използването им се очаква икономическа изгода. За да се признае един нематериален актив, параграф 3.1 от СС 38 поставя изискване да са спазени следните условия:
• Съответният актив да отговаря на определението за нематериален актив;
• Същият да може да се оцени надеждно при придобиването му;
• От използването на актива да се очакват икономически изгоди.
В допълнение според нас – за да се признае активът като дълготраен нематериален актив, то първоначалната му оценка следва да е по-висока от определения от ръководството на предприятието праг на същественост. Първоначалната оценка на външно създадени нематериални активи (закупени от трети лица) включва цената на придобиване на актива (покупна цена, мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи за подготовка на актива за използването му по предназначение.
Преките разходи, свързани с придобиването на нематериалния актив, са посочени в параграф 4.1 от СС 38 и включват:
• Разходи за подготовка на обекта (мястото, където ще се използва активът);
Разходи, свързани с доставката;
Разходи за инсталиране;
• Разходи за хонорари на програмисти, консултанти, икономисти и т.н., свързани с проекта, икономическата обосновка, поръчката и/или създаването, доставката, инсталирането, параметризирането и др. на нематериалния актив;
• Разходи, произтичащи от непризнат данъчен кредит, свързан с изброените преки разходи.
В същото време стандартът предвижда направата на последващи разходи, свързани с нематериалния актив, като част от тях се признават като текущ разход, а друга като увеличение на отчетната стойност на актива.
Според параграф 6.2 от СС 38 разходи, направени за поддържане на първоначално установената стандартна ефективност на нематериален актив, се признават за текущи разходи в периода на възникването им. По наше мнение разходите за абонаментна поддръжка на един софтуер попадат в именно тази категория разходи, поради което същите не следва да се отразяват като елемент на цената на придобиване на нематериалния дълготраен актив, а следва да се отчетат като текущ разход за периода за който се отнасят. В тази връзка следва да изискате от вашия доставчик да посочи на отделен ред цената за абонаментната поддръжка, за да може правилно да оцените текущия счетоводен разход в периода, през който се предоставя услугата.