Налага се да започнем да ползваме антивирусна програма преди влизането на Регламент 2016/679 – GDPR от 25.05.2018 г. Необходими са ни около 15 бр. за около 35,00 лв. всеки. Лицензите са НМДА и се признават балансово независимо от стойността. Но и НМДА, които са под прага на същественост, се изписват като разход към момента на тяхното придобиване. Затова не съм сигурна кое е правилно – да осчетоводя лиценза за 1 или 2 години на 15 бр. антивирусни пакета като придобиване на НМДА по сметка 2101 и &5301 /капиталов разход за бюджета/ или да го осчетоводя само като разходи за абонаментна поддръжка на лиценз по сметка 6026 и &1020?

 

Според нас твърдението Ви, че НМДА се признават винаги в счетоводния баланс независимо от стойността им е погрешно и не е съобразено концептуално с изискванията на приложимата счетоводна база (приемаме, че това е НСС).

След като първоначалната оценка на установимия нефинансов ресурс е несъществена и под възприетия праг на същественост за признаване като дълготраен актив (в случая първоначалната оценка е 35 лева), то считаме, че изразходваните средства следва да се отчетат като текущ разход в годината на осъществяване на стопанската операция. В случай че заплатените лицензи са за ползването на антивирусната програма и актуализации към нея определен период например от 01.03.2018 до 28.02.2019 година, то тогава според нас разходът следва да се признае текущо за периода на ползване. Или вие следва 10/12 части от платената сума да признаете като разход за 2018 година, а остатъка 2/12 да признаете като разход за бъдещ период, който ще се признае като текущ разход през 2019 година.