В резултат на законодателните промени в сферата на туризма бе премахнато дискриминационното третиране по ЗДДС на услугите за настаняване в зависимост от формалната квалификация на лицата, на които се предоставят те. В резултат на това действащият ред за облагане на настаняването и на съпътстващите го доставки е еднакво приложим както към всички пътуващи лица, независимо от целите на пътуването и настаняването им – организирани и неорганизирани туристи, физически и командировани лица.
Забележка: Общоприета практика в хотелиерската дейност обаче, е при настаняването на индивидуални туристи на ре- цепция тяхната окончателна сметка към хотела да се формира от броя на ползваните от тях нощувки, храна и евентуално ползвани допълнителни услуги по време на престоя им в него. Стойността на тази сметка се определя и плаща общо, но за разлика от общата пакетна цена, заплатена предварително от организираните туристи, за индивидуалните туристи сумата се плаща впоследствие. Това поставя под въпрос еднаквото данъчно третиране на предоставяните доставки към двата вида пътуващи лица. В тези случаи не става въпрос за лица, които извън предплатените услуги ползват отделно и други, а за тези, които идват неорганизирано и всички използвани от тях услуги не се предплащат, а се калкулират впоследствие.

Внимание: Според становището на приходната администрация, изразено в т. 2.4 от Указание УК-2 от 10.07.2012 г., квалифицирането на дадена доставка като „съпътстваща“ е изрично обвързано с условието на чл. 128 от ЗДДС. Това означава, че ако заплащането на дадени туристически услуги се извършва отделно от общата цена за настаняване (а при настаняването на индивидуалните туристи такава предварително общо определена цена липсва), тези услуги се облагат с 20 на сто ДДС. Следователно общото заплащане на дължимата сума за престоя на индивидуалните туристи в хотела не се признава за „общо определена цена“ за настаняването и за другите ползвани от тях услуги. В резултат на това доставките за индивидуалните туристи, незакупили предварително определена обща цена за пакет от услуги, освен настаняването, нощувките ще се облагат с 9 % ДДС, а на останалите ползвани от тях услуги – 20 на сто.
Забележка: Този подход противоречи на европейското право и съдебна практика. Много от решенията на СЕО (преименован от 2010 г. на Съд на ЕС) са показателен пример за начина, по който би следвало да се прилагат нормативните разпоредби: без да се нарушава законът, тяхното практическо приложение да не води до нарушаване на икономическата логика на облагането. Такива са, например, негови решения по дело С-41/04, Levob Verzekeringen от 27.10.2005 г., C-349/96, CPP и др., дадени по казуси във връзка с оценка на обстоятелства, при които дадена доставка се квалифицира като „съпътстваща“ за целите на облагането с ДДС.
В центъра на разликата в становищата на СЕО и на нашата приходна администрация по въпроса е това дали ако цената на две логично свързани доставки не бъде определена общо, то доставката, която не би била извършена, ако не се осъществяваше другата доставка, може да се квалифицира като „съпътстваща“, или не. Според буквата на чл. 128 от ЗДДС и тълкуването на прилагането и от страна на приходната администрация – „не може“, а според решенията на СЕО – „да, може“.
Важно: И тъй като европейската данъчна практика и тълкуванията на СЕО имат приоритет пред националните, би следвало да се приеме, че това дали пътуващото лице ще доплаща на рецепция за сейф, паркинг и подобни услуги, или те са били предварително включени в пакетна цена, не следва да е определящо за приложимостта на 9%-ната ставка.
В противен случаи отново е налице дискриминационното третиране на пътуващите лица, което законодателните промени в сила от 2012 г. имаха за цел да премахнат.