Фактологични обстоятелства: Чуждестранно юридическо лице с валиден ДДС номер в Република Гърция възлага на българско ЮЛ с валиден ДДС номер организирането на сертификация на продукти произвеждани от друго българско ЮЛ, които гръцкото дружество ще продава в последствие в ЕС. По възложената сертификация българското дружество ще извърши разходи към европейски сертифициращ орган. Изпитанията на продуктите ще се осъществи в Италия, а сертификатът ще се плати на сертифициращия орган в Германия.
Каква данъчна ставка следва да се приложи в документа от българското към гръцкото дружество, респективно в кои колони на дневник продажби следва да намери отражение?

 

Съгласно информацията от запитването регистрирано по ЗДДС българско ЮЛ ще организира сертификация на продукти в полза на ЮЛ, притежаващо валиден гръцки идентификационен номер за целите на облагането с ДДС. Сертификацията ще се осъществи в Италия от немски орган за сертификация.
Редът за облагане на доставките на услуги зависи от местоизпълнението на техните доставки. То, от своя страна, зависи от вида на конкретната услуга и от данъчния статут на нейния получател. По своята същност сертификацията е услуга, чия- то цел е да удостовери и оповести, че фирмата – заявител произвежда определени продукти (изрично упоменати в сертификата) с постоянно и съответстващо на определени стандарти и/или фирмени документи качество. От позицията на ЗДДС във връзка с категоризацията на услугите за целите на техното облагане (по-конкретно за определяне местоизпълнението на техните доставки) сер- тификацията е услуга за оценка на движима вещ.
Обект на запитването обаче е не доставката, която възниква при извършването на самата услуга за сертификация, а редът за документиране, облагане и отчитане на тази, която възниква при организирането на нейното осъществяване. Характерът на действията, с които е свързано извършването на тази доставка, дава основание тя да се определи като доставка на административна услуга.
Административните услуги не са посочени в ЗДДС изрично като определен вид услуги, но предвид характера на действията, с които е свързано тяхното осъществяване, те може да се приемат като услуги, извършвани от консултанти, юристи, инженери и др.п. Местоизпълнението на доставките на този вид услуги се определя по реда на чл. 21, ал. 5, т. 2, б. „в“ от ЗДДС и е там, където е установен получателят им, когато той е данъчно не- задължено лице, установено извън ЕС.
По аргумент на изключването, когато получател на услугата е данъчно задължено лице (какъвто е случаят), местоизпълнението на доставката й се определя по реда на чл. 21, ал. 2 от закона и е там, където е установена независимата икономическа дейност на получателя й. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на тяхното изпълнение е мястото, където се намира този обект.
В запитването не е дадена информация за наличието на обект на стопанска дейност на гръцкото ЮЛ – получател на услугата у нас или на друго място, поради което приемаме, че местоизпълнението на доставката на предоставяната му услуга е там, където е установена неговата независима икономическа дейност. В запитването то е квалифици- рато като „чуждестранно юридическо лице с валиден ДДС номер в Република Гърция“, което не означава непременно че тя е установена в Гърция, но тъй като доставката на въпросната услуга ще му бъде предоставена под гръцки идентификационен номер, приемаме че е установена там.
Това означава, че местоизпълнението на доставката, която извършва в случая българското ЮЛ, е извън територията на страната. В резултат на това във фактурата, която издава на гръцкия си контрагент, българското ЮЛ няма да начисли ДДС, а като основание за това ще посочи в документа „чл. 86, ал. 3 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗДДС“. Освен това в документа ще посочи, че данъкът е изискуем от получатея на доставката, като съгласно чл. 114, ал. 4 от закона ще включи в него текст „обратно начисляване“ (Reversed Charge). Данните от документа ще посочи във VIES-декларацията си за съответния данъчен период и ще ги отрази в колона 22 „ДО на доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка“ на дневника за продажби и в колона 17 на справката декларация за съответния период.