Установихме извършването на кражба на служебно имущество от наш служител. Лицето си призна и се уговорихме да не подаваме сигнал в полицията и т.н., а просто да върне стойността на присвоеното имущество и да прекратим договора по взаимно съгласие. Тъй като лицето няма възможност да върне сумата наведнъж, сключихме споразумение за разсрочено плащане за няколко месеца. Въпросът ни е, можем ли да удържим част от парите от трудовите му възнаграждения за март и април, които още не са му изплатени, както и от обезщетението за неизползван отпуск? Така ще се покрият точно две месечни вноски по споразумението. Можете ли да ни дадете примерен образец на документ, с който да се направи удръжката?

Очевидно в случая е налице нарушение на трудовата дисциплина (като не е изключено деянието да съставлява и престъпление), но работодателят не е длъжен да образува дисциплинарно производство и да налага дисциплинарно наказание на служителя. Щом страните са постигнали съгласие за възстановяването на причинените на работодателя вреди и прекратяване на договора по взаимно съгласие, всъщност е намерен най-безконфликтният и вероятно най-удачен вариант за разрешаване на възникналата ситуация.
Не е изключено обаче да възникнат нови спорове във връзка с възстановяването на въпросната сума. Разумно е работодателят да настоява за прихващането на поне част от нея от неизплатеното трудово възнаграждение и обез-
щетенията във връзка с прекратяването на договора, доколкото това частично погасяване на задължението е най-сигурно. Ако в следващите месеци служителят не изпълнява ангажиментите си по постигната спогодба, работодателят ще трябва да търси принудително изпълнение по съдебен ред, което отново ще е свързано с разноски, време и енергия.
За да се извърши законосъобразно прихващането обаче – поне що се отнася до неизплатените възнаграждения – е необходимо изрично писмено съгласие на служителя. Този извод произтича от специалния характер на трудовото възнаграждение, което представлява основен, а често и единствен източник на средства за издръжка на работника или служителя. Затова то е поставено под особен закрилен режим, изразяващ се и в забраната за извършване на удръжки без съгласието на служителя, извън изрично предвидените в чл.272 от КТ. По отношение на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск няма такова ограничение, но за яснота е препоръчително да се опишат всички насрещни задължения, с които ще се извършва прихващането.
Текстът на декларацията може да се формулира например по следния начин:

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я
от …………………………………………………………..
(име, презиме, фамилия)
На основание чл.272 от Кодекса на труда с настоящото давам изричното си съгласие
сумата от……….лв., представляваща част
от мое задължение съгласно споразумение за
разсрочено плащане ……………………, да бъде
удържана от дължимото ми трудово възнаграждение за месеците март и април 2019 г. и обезщетението ми за неизползван платен годишен отпуск.
Дата: ………..г. Служител: ……………

 

На базата на тази декларация работодателят ще може да извърши прихващането.