За определени групи служители предвиждаме регулярно провеждане на обучения, които съгласно ЗЗБУТ и подзаконовите актове по прилагането му са задължителни, напр. обучение по безопасност и здраве при работа на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси (чл.6, ал.1, т.1 от Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд). Обученията се провеждат ежегодно от фирма, лицензирана от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), и се издава сертификат. Въпросът ни е относно това в какъв срок, след като някой от сертификатите е изтекъл, следва да бъде подновен? Какви са правните последици в случай, че служител е с изтекъл сертификат?

 

Цитираните нормативни актове не дават изричен отговор на така поставения въпрос, поради което следва да се приеме, че ново обучение и съответният удостоверителен документ за него следва да се осигурят във възможно най-кратък срок при изтичане на валидността на предишния. Всъщност е желателно обученията да се планират предварително по начин, по който да се избегне допускането на „просрочване“. Когато например Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. определя, че обученията за лицата по чл.6, ал.1, т.1 се провеждат не по-рядко от веднъж на 2 години, няма пречка те да се планират и проведат и преди изтичането на 2 години от предходното или да се провеждат ежегодно и т.н.
Правните последици от неизпълнението на задължения на работодателя в областта на здравословните и безопасни условия на труд най-общо се изразяват в опасността да бъде ангажирана административнонаказателната му отговорност. Съгласно чл.413 от КТ работодател, който не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по- тежко наказание – с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. За повторно нарушение наказанието е имуществена санкция или глоба от 20 000 до 30 000 лв., съответно глоба от 5000 до 20 000 лв. Казано с други думи, ако при евентуална проверка контролните органи по спазване на трудовото законодателство установят, че предвидените задължителни обучения и инструктажи не са проведени или не са проведени в срок, те могат да наложат съответните санкции на работодателя и виновните длъжностни лица.