Регистрирани сме по ЗДДС. Имаме закусвалня. Предлагат от друга фирма да закупуват употребеното олио. Моля да ми отговорите как трябва да съставим фактура?

 

За да отговорим коректно на поставения въпрос следва да установим точно какво е естеството на продаваната стока. Видно от запитването, става въпрос за продажба на отпадъчен продукт – употребено растително олио, което остава в резултат на производствения процес на вашето предприятие (закусвалня). Според § 1, ф. 74 от Допълнителните разпоредби към ЗДДС’,’ „производствени отпадъци“ представляват отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица. Имайки предвид вашето конкретно запитване, употребеното олио, което се получава като отпадък от производството на закуски, напълно покрива критериите и следва да се счита за производствен отпадък по смисъла на ЗДДС.
Именно производствените отпадъци са включени в I. Част първа, точка 2 от Приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ на ЗДДС. В този смисъл за доставката на такава стока приложение ще намерят разпоредбите в Глава деветнадесета „а“ на ЗДДС.
Съгласно чл. 163а, данъчното събитие на доставките на стоки и услуги, посочени в приложение N° 2, възниква съгласно общите на ЗДДС, като данъкът за доставките е изискуем от получателя – регистрирано по този закон лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено, или данъчно незадължено лице. За целта, ко- гато купувачът (получател на стоката) е данъчно задължено по ЗДДС лице, негово е задължението по реда на чл. 1636 от закона да начисли дължимия данък във връзка с доставката посредством съставянето на протокол по чл. 117, ал. 2 в срок не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем (т.е. по-ранната дата на авансовото плащане, или датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена).
При документиране на продажбата на производствения отпадък, вашето предприятие следва да се съобрази с изискването на чл. 163В от ЗДДС и чл. 79, ал. 6 от ППЗДДС, като в издадения данъчен документ (фактура; известие) следва да посочите като основанието за неначисля- ване на данъка съответната разпоредба на закона или правилника, съгласно която данъкът се начислява от получателя – в случая това е текстът „чл. 163а, ал. 2“.