Имаме сключен договор с наемодател на интернет пространство. На този сайт ние си качваме наши оферти за продажба на мебели чрез ваучери. Физическите лица плащат на нашия наемодател. Той ни превежда сумата, приспадната с фактурите за наемнат а цена. Въпросът ми е кога възниква данъчното събитие, свързано с начисляване на ДДС и кога следва да начислим приход. Много молим и за счетоводните записвания, ако е възможно.

 

При получаване на сумите от страна на наемодателя за продадените ваучери не следва да се начислява ДДС и съответно да се издава фактура, това е така тъй като съгласно чл. 113, ал. 1, фактура се получава при извършване на доставка или при получено авансово плащане за доставка. В случая не може да се говори за авансово плащане, ► тъй като не може да се идентифицира клиента (може едно лице да е купило ваучера, а друго да го използва), а освен това в повечето случаи ваучерите имат някакъв срок, в който са валидни и няма гаранция, че ще бъдат използвани о т лицата, които са ги купили. Ето защо при получаване на плащането о т страна на наемодателя следва да направите следното счетоводно записване: 1. За отразяване на дължимия наем, въз основа на издадена фактура о т наемодателя. Дебит сметка Разходи за външни услуги Кредит сметка Доставчици 2. За отразяване на продадените ваучери и извършеното прихващане. Дебит сметка Разплащателна сметка в лева Дебит сметка Доставчици Кредит сметка Клиенти при определени условия (Разчети с клиенти по ваучери) По силата на счетоводното законодателство, което е идентично както за предприятията, изготвящи своите финансови отчети на база НСфОМСП, така и за онези, прилагащи МСфО, приходът от продажбата на стока следва да се признае, когато продавачът е прехвърлил на купувача значителни рискове и изгоди, свързани със собствеността на стоките2. Поради тази причина, спазвайки счетоводния принцип на текущото начисляване, приходът следва да бъде признат в момента на прехвърляне на собствеността върху мебелите на вашите клиенти, без оглед на това кой (клиентът или наемодателят на интернет пространството) и кога заплащат на вас сумата от продажбата, след приспадане на комисионната по продажбата. В унисон със счетоводното законодателство, и данъчното законодателство в лицето на ЗДДС определя, че към датата, на която собствеността е прехвърлена (чл. 25, ал. 2) данъчното събитие за доставката възниква и при условие че същата е облагаема, вие като доставчик имате задължението в 5-дневен срок да начислите дължимият ДДС посредством издаване на данъчен документ (фактура по чл. 114 от ЗДДС), да включите размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период и да посочи документа (фактурата) в дневника за продажбите за съответния данъчен период. Като в случай че купувачът е физическо лице чл. 113, ал. 3, т. 1 позволява да не се издава фактура и в този случай следва в края на месеца да съставите отчет за извършените продажби по реда на чл. 119 о т ЗДДС, който отчет следва да включите в справка-декларацията по чл. 125 за съответния период. Счетоводните операции, които следва да съставите след извършване на д о ста вка та (при прехвърляне правото на собственост на стоката от продавача към купувача), за която ще получите плащане чрез ваучер, е следната:
-Дебит сметка Клиенти при определени условия (Разчети с клиенти по ваучери)

-Кредит сметка Приходи от продажба на стоки Кредит сметка ДДС при продажби Обръщаме ви внимание, че на основание чл. 118, ал. 3 следва да се издава фискален бон при продажба на стока, която се заплаща с ваучер, следователно следва да се съобразите и с това изискване на закона. Не забравяйте, че начинът на текущото отразяване на стопанските явления и процеси в хронологичните счетоводни регистри е въпрос о т компетенцията на вътрешната счетоводна политика, наредбата за документооборота и индивидуалния сметкоплан на предприятието – приета и одобрена о т самото ръководство. В тази връзка дадените счетоводни записвания са примерни и отразяват само и единствено виждането на автора, без да претендираме за тяхната изчерпателност и уместност о т гледна точка структуриране на бизнеса и възприетата ви организационна структура и система на счетоводни записвания.