Промените в Закона за обществените поръчки от 15.02.2018 г. създадоха нови и отмениха някои от старите условия за отстраняване на работодатели от обществени поръчки, когато са извършили нарушения на трудовото законодателство

При неизплащане на трудовите възнаграждения, освен санкциите, налагани от Инспекцията по труда, ограниченията, предвидени с промените в Търговския закон и Гражданския процесуален кодекс, бяха предвидени и ограничения в правата на работодателите по Закона за обществените поръчки. С тези промени работодателите, допуснали някои нарушения на трудовото законодателство, бяха ограничени по отношение на правото да участват в обществени поръчки. Съгласно чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП, считано от 16.02.2018 г. и към настоящия момент, възложителите следва да отстранят от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато за него е установено с влязло в сила наказателно постановление, че е извършил някое от изчерпателно посочените нарушения на следните разпоредби: чл.118, чл.128, чл.245 и чл.301 – 305 от КТ.
1. Приложените спрямо нарушителите принудителни административни мерки, считано от 16.02.2018 г., не са основание за отстраняване на кандидатите и участниците в обществени поръчки.
Отпадна като основание за отстраняване от участие в обществена поръчка наличието на влязло в сила задължително за изпълнение предписание за нарушенията, посочени в чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП. Считано от 16.02.2018 г. кандидат или участник не може да бъде отстранен, ако спрямо него е приложена принудителна административна мярка (ПАМ) за неизплатени трудови възнаграждения или обезщетения, едностранно изменение на трудов договор, незаконно наемане на работа на непълнолетни работници и наемане на работа без трудов договор. С промените от 16.02.2018 г. отпадна и възможността
за отстраняване на кандидати или участници, обявени за изпълнители на обществена поръчка поради влезли в сила наказателни постановления за нарушенията на: чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2 от КТ, касаещи работа без трудов договор или неизплатени обезщетения – чл. 228, ал.3 от КТ, когато нарушенията са извършени преди 16.02.2018 г.
2. Нарушенията, свързани с неизпла- щането на трудови възнаграждения — чл.128 и 245, както и нарушенията чл.118 и на чл.301 до 305 от КТ, са константните основания за отстраняване.
Нарушения на трудовото законодателство, установени с влезли в сила наказателни постановления, които могат да доведат до отстраняване от участие в обществени поръчки към настоящия момент са свързани с неизпла- щането на трудови възнаграждения – чл.128 и 245 от КТ. Освен тях до отстраняване от участие в обществена поръчка могат да доведат допуснати от участника или кандидата нарушение на чл.118 от КТ – нарушение, представляващо едностранно изменение на трудовия договор, допускане на непълнолетни работници и служители до работа в нарушение на законодателството – чл.301 – 305 от КТ. При всички случаи, когато са налице влезли в сила наказателни постановления за нарушения на чл.118, чл.128 и 245 или чл.301 – 305 от КТ Инспекцията по труда издава документ, с който удостоверява, че кандидатът или участникът има извършено нарушение, удостоверено с влязло в сила наказателно постановление.
С промяната на Закона от 22.12.2017 г. към тези нарушения се добави и новото нарушение на чл.228, ал.3 от КТ, касаещо не- изплащане на обезщетенията, дължими във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение. Добави се и още една нова група нарушения – тези, свързани с допускане до работа на работник или служител без трудов договор – чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2 от КТ, но от 16.02.2018 г. тези основания отново претърпяха промяна като основания за отстраняване (§26 и §27 от ЗР на ЗПфИ, които ще бъдат коментирани по-долу).
3. Мерки за доказване на надеждност — новия законов начин след 22.12.2017 г. да продължи участник или кандидат участието си в обществена поръчка, когато е извършил нарушение, свързано с неизплащане на трудови възнаграждения и обезщетения.
Съгласно чл.56, ал.1, т.4 от ЗОП кандидат или участник, за когото са налице основания за отстраняване, изразяващи се в неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може да докаже, че е платил изцяло дължимото вземане по чл.128, чл.228, ал.3 или чл.245 от Кодекса на труда, което обхваща наложената санкция и неизплатените възнаграждения, за които е санкциониран работодателят.
Тези доказателства се предоставят пред Инспекцията по труда, ведно с новото искане за издаване на ново удостоверение. След проверка на предоставените документи, в случаите, когато констатира, че те доказват платеното вземане, както и платените възнаграждения, за които работодателят е бил санкциониран, Инспекцията по труда издава, в срока по чл.58, ал.2 от ЗОП (в 15-дневен срок от получаване на искането), ново удостоверение на кандидата или участника, избран за изпълнител, в което не фигурира нарушението на чл.128 или чл.245 от КТ, последиците от които са отстранени. Така кандидатът или участникът може да продължи участието си в обществената поръчка.
Важно за участниците и кандидатите в обществените поръчки е, че пред Инспекцията по труда могат да се представят доказателства
за предприети мерки, които гарантират надеждност само по отношение на наказателните постановления, издадени за нарушения на чл.128, чл.228, ал.3 или чл.245 от Кодекса на труда. Не може да се предоставят доказателства за надеждност пред Инспекцията по труда за нарушения на чл.118 или чл.301 – 305 от КТ. Същото ще се отнася и за нарушенията, свързани с работа без трудов договор: чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2 от КТ.
4. С преходните и заключителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) се направиха няколко промени в Закона за обществените поръчки, в сила от 16.02.2018 г.
С §26, ал.1 от ЗР на ЗПфИ се прие, че при възлагане на обществени поръчки сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които след 16.02.2018 г. е взето решение за откриване на процедурата, отстраняването по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП за нарушения, касаещи работа без трудов договор (чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2 от КТ) и нарушението на чл.228, ал.3 от КТ ще са основания за отстраняване на кандидат или участник, само когато нарушенията са извършени след 15.02.2018 г.
С ал.2 на същия параграф се прие, че при възлагането на обществени поръчки сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до 15.02.2018 г. е взето решение за откриване на процедурата, отстраняването по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП за нарушения, касаещи работа без трудов договор и нарушението на чл.228, ал.3 от КТ не се прилагат за нарушения, извършени до 15.02.2018 г., освен когато актът на възложителя, с който лицето е отстранено, е влязъл в сила.
С §27 от ПЗР на ЗОП е прието, че възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до влизането в сила на този закон е взето решение за откриване на процедура, публикувана е обява по чл.187, ал.1 от Закона за обществените поръчки или е изпратена покана по чл.191 от Закона за обществените поръчки, с изключение на случаите по §26, се довършват по досегашния ред.
В заключение, новите основания за отстраняване, касаещи работа без трудов договор (чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2 от КТ) и нарушението, касаещо неизплащане на обезщетение, дължимо във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение, съгласно чл.228, ал.3 от КТ, ще са основания за отстраняване на кандидат или участник, само когато нарушенията са извършени след 15.02.2018 г.
С това приключвам прегледа на промените на трудовото законодателство, започнали на 22.12.2017 г. и приключили, засега, с последните промени в Търговския закон и Закона за обществените поръчки.