Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС), обн., ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г., в ППЗДДС са направени изменения и допълнения, които отразяват промените в ЗДДС (обн. в ДВ, бр. 98 от 2018 г.), както и някои редакционни промени, наложени от практиката по прилагане на действащата нормативна уредба за ДДС. Групирани по същностен признак, промените в Правилника са, както следва:
1. Промени, свързани с изменения на закона
1.1. Относно дейността на доставчиците на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път
С промените в ЗДДС, които са в сила от
01.01.2019 г., бяха въведени нови правила за определяне местоизпълнението на доставките от този вид, както и на условията и реда за регистрация и на дерегистрация на доставчиците им за целите на облагането с ДДС. В тази връзка в ППЗДДС са направени изменения и допълнения, чрез които:
А. Съгласно новата ал. 3 на чл. 5 от ППЗДДС правото на избор по чл. 21, ал. 11 от закона за регистрация на доставчиците на такива услуги по правилата на съответните държави членки, където са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават получателите на услугите им, се счита че е упражнено от доставчика при издаване на първия му идентификационен номер по ДДС от друга държава членка след уведомяване на компетентната териториална дирекция на НАП по електронен път
чрез използване на квалифициран електронен подпис в срока по чл. 97в от закона.
В тази връзка в ППЗДДС се създава разпоредба, която задължава данъчно задължените лица – доставчици на този вид услуги, установени само на територията на страната, които ги предоставят на данъчно незадължени лица, при определени обстоятелства да уведомяват НАП. За целта в Глава деветнадесета на ППЗДДС се създава нов чл. 122 „Задължение на данъчно задължено лице, което е установено само на територията на страната при дос-тавки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на друга държава членка“. В съответствие с него в такива случаи в 7-дневен срок от издаването или от отнемането на идентификационен номер по ДДС от друга държава членка данъчно задълженото лице подава до компетентната ТД на НАП уведомление по електронен път чрез електронен подпис.
Б. В чл. 73 на ППЗДДС, се създава нова ал. 8, която урежда реда за уведомяване на НАП, в случаите при които съгласно чл. 97б, ал. 6 от закона лицето има право на избор и желае да продължи регистрацията си по чл. 97б от закона.
В. В чл. 95 се създава нова ал. 5, по силата на която, когато регистрирано на основание чл. 156 от закона лице, за което са налице условията на чл. 21, ал. 8 и то избере да определя мястото на изпълнение по ал. 6, ако след изтичането на двугодшния нормативно определен срок за прилагането на избора му не подаде заявление за дерегистрация в определения от закона порядък (чл. 157, ал. 3), се счита, че лицето е упражнило правото си на избор по чл. 21, ал. 10 от закона.
Внимание: Съгласно § 29 от ПЗР на ПИДППЗДДС за целите на чл. 21, ал. 8, т. 3 от закона при изчисляване на общата стойност на осъществените доставки на услуги по чл. 21, ал. 6 от закона (без ДДС) за първа „текуща календарна година“ се счита 2019 г.
1.2. Определяне на данъчната основа в хипотезата на чл. 27 от закона
За целите на определяне на данъчната основа в особени случаи, в чл. 20 на ППЗДДС е създадена нова ал. 5, с която е дадено пояснение какво се разбира по смисъла на закона под „разхода за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоки или услуги, които са дълготрайни активи“. Според нея за такъв се взема предвид разходът за изхабяването на активите като част от стойността на данъчната основа, за начисления данък, върху която е приспаднат данъчен кредит, изчислен за всеки данъчен период по линейния метод за срока на полезния живот на стоката или услугата. При определяне на този срок следва да се вземе предвид периодът, през който се очаква стоката или услугата да бъде икономически използваема от едно или повече лица, но не по-кратък от 20 години за недвижимите имоти, съответно 5 години за останалите стоки и услуги. За стоки и услуги, за които данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена.
1.3. Непосредствени нужди на плавателни съдове
В съответствие с решение С-33/16 на СЕС и в изпълнение на чл. 148 на Директива 2006/112/ЕО в разпоредбите на ЗДДС за доставките на услуги за посрещане на непосредствени нужди на плавателни съдове и въздухоплавателни средства бе въведена нулева данъчна ставка. Документите, с които ще се доказват тези доставки, са регламентирани с новия чл. 31г на ППЗДДС. В съответствие с него за доказване на такава доставка с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага с документи, които са различни в зависимост от вида на съответното плавателно средство, но по същество представляват декларация по образец
от собственика им и фактура за доставката.
1.4. Отложеното начисляване на ДДС от вносителя за стоки, включени в приложение № 3 от закона
С новите разпоредби на чл. 57, ал. 5 и ал. 6 на ЗДДС от 01.01.2019 г. бе въведена възможност за отложено начисляване на ДДС от вносител при внос на определени стоки на територията на страната. В тази връзка в ЗДДС бе създадена и нова глава двадесета „а“ с чл. 167а и 167б, с които се определят условията за отложеното начисляване на данъка. Тези условия засягат както лицата, които имат право да ползват тази възможност, така и видовете стоки, при вноса на които може да се прилага тя. За упражняване правото на отложено начисляване по реда на чл. 167а от закона в ППЗДДС е създаден нов чл. 49а, съгласно който вносителят декларира това обстоятелство и вписва данъка в митническия документ за внос като изпълнението на условията за правото да приложи този ред, поставени в чл. 167а, т. 3 и 4 от закона, се проверява служебно от митническите орган чрез проверка в публичната част от регистъра по чл. 94, ал. 1 от закона и на посочената в чл. 169 от закона публична информация и по реда на чл. 87, ал. 11 от ДОПК. Когато изискуемите от закона условия са налице, данъкът не се взема под отчет и митническите органи допускат вдигането на стоките, без той да е ефективно внесен или обезпечен.
При това за вносителя възниква задължение за отразяването този данък в отчетните си регистри по чл. 124 от закона, като:
– посочи издадения протокол по чл. 57, ал. 6 от закона в 15-дневен срок от данъчното събитие по чл. 54 от закона в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ на дневника за продажби за този данъчен период с код „03“ и посочи данъчната основа в колони 9 и 11, съответно данъка в колони 10 и 12, на приложение № 10;
– посочи митническия документ за внос, по който е отложено начисляването на данъка, и попълни колони от 1 до 8 вкл. на приложение № 10 на дневника за продажби за този данъчен период.
Правото за приспадане на данъчен кредит на вносителя се упражнява в срока по чл. 72 от закона, като:
– посочи издадения протокол по чл. 57, ал. 6 от закона в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ на дневника за покупките с код „03“ и посочи данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колона 11 на приложение № 11;
– посочи митническия документ за внос, по който е отложено начисляването на данъка, като попълва само информацията в колони от 1 до 8 на приложение № 11 на дневника за покупките.
1.5. Относно дерегистрацията при прекратяване на юридически лица
Във връзка с решение на СЕС по дело С- 552/ 16 в чл. 107, т. 4, б. „а“ на ЗДДС бе направена промяна, в съответствие с която не е налице основание за задължителна дерегистрация при прекратяване на юридическо лице – търговец с ликвидация. Когато лицето е избрало да остане регистрирано до датата на заличаването си от търговския регистър, то може да упражни правото си на избор чрез подаване на декларация в съответната ТД на НАП в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството за ликвидация. Това е отразено в новата ал. 7 на чл. 77 от ППЗДДС.
2. Промени от редакционен и технически характер:
2.1. Наличието на чл. 15, т. 3 от ЗДДС при тристранни операции
Промяната засяга случаите, при които участник в тристранна операция в качеството на посредник е регистриран в повече от една от трите държави членки, в която са установени участниците в операцията. В такъв случай по силата на новата ал. 7 в чл. 9 от ППЗДДС условието за наличие на тристранна операция, определено от чл. 15, ал. 3 от закона, се смята за изпълнено и когато посредникът е идентифициран за целите на ДДС в държава членка А или В, т.е. държави, в които са установени един или двама от другите участници в операцията, но е осъществил съответното вътреобщностно придобиване под идентификационен номер по ДДС, издаден от държава членка Б.
2.2. Документите – доказателство за износ
При документите, доказващи наличието на износ, определени в чл. 21, ал. 1, т. 1 думите „заверен, след потвърдено напускане“ се заменят с „удостоверяващ напускането“.
2.3. Относно документите при регистрация по ЗДДС
Във връзка с направената в ЗДДС промяна, която дава възможност лицата да се регистрират по избор за целите на облагането с ДДС още при вписването си в Агенцията по вписванията, в чл. 74 се правят изменения, които определят реда да регистрацията по чл. 101, ал. 1 от закона, която се извършва чрез подаване в компетентната ТД на НАП на заявление за регистрация по образец – приложение № 1, или заявяват пред Агенцията по вписванията регистрация по избор по чл. 100, ал. 1 и 2 от закона.
Променя се основният текст на ал. 2-ра, така че посочените в нея документи се отнасят само за регистрацията чрез НАП.
Предвид възможността при регистрация през Агенцията по вписването лицето да не е предоставило електронен адрес, чл. 74, ал. 5 от ППЗДДС добива редакцията: „В случаите по ал. 1, т. 2, когато лицето не е заявило за вписване електронен адрес за кореспонденция пред Агенцията по вписванията, задължително заявява такъв адрес по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в 3-дневен срок от вписването в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. При промяна на електронния адрес уведомяването се извършва по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от регистрираното лице в 7-дневен срок, освен ако уведомяването за промяната е направено чрез заявяване за вписване в Агенцията по вписванията“.
2.4. Документирането и отчитането на доставките на стоки или услуги с местоизпълнение на територията на страната, при които данъкът е изискуем от получателите им С цел включването на доставките от внос с отложено плащане, при които от 01.01.2019 г. данъкът се начислява от вносителите с протокол, към тези с местоизпълнение на територията на страната, за които данъкът е изискуем от получателите им, в чл. 97а, ал. 1 думите „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“ се заменят с „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“;
2.5. Отчет за извършени продажби на нови превозни средства
Разпоредбата на чл.113, ал.14 от ППЗДДС във връзка със задължението на регистрираните данъчно задължени лица, извършили ВОД на нови превозни средства, по които получатели са нерегистрирани лица, установени в други държави членки се изменя така: „Лицата предоставят информация от регистъра по ал. 13 по електронен път при условията и по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс до 14-о число на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се отнася. При прекратяване на регистрацията по чл. 109 от закона регистърът се предоставя на технически носител или по електронен път в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заедно със справка-декларацията за последния данъчен период в съответствие с приложение № 22“.
2.6. Промени в Допълнителните разпоредби, в Приложенията на ППЗДДС и в данъчните регистри
А. В § 1, ал. 1, т. 7 от ДР се заличават последната запетая и думите „прилагана към 1 януари 2016 г.“
Б. Приложения № 1, 8, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 23, 25, 26, 27 и 28 на ППЗДДС и данъчнте регистри
Текстовете на посочените приложения и структурата на данъчните регистри са приведени в съответствие с промените в нормативните разпоредби на ЗДДС и ППЗДДС.
3. Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР)
3.1. По силата на § 30 от ПЗР на ПИДППЗДДС данъчно задължените лица, чиито последен данъчен период по чл. 87, ал. 4 от закона изтича през
месец декември 2018 г., са длъжни да внесат данъка в държавния бюджет по сметка на компетентната ТД на НАП в срок до края на февруари 2019 г.
3.2. Във връзка с промяната в правота на лицата, регистрирани по избор съгласно чл. 100 от ЗДДС, да могат да прекратят регистрацията си по закона, без да е необходимо изтичането на определен срок от регистрацията им, § 31 от ПЗР информира, че считано от 01.01.2019 г., кога- то е налице обстоятелството по чл. 108, ал. 2 от закона, те могат да се дерегистрират независимо от това какъв е този срок.
Внимание: Съгласно § 32 от ПЗР на ПИДППЗДДС новата редакция на ППЗДДС влиза в сила от деня на обнародването и в ДВ, т.е. от 08.01.2019 г., с изключение на тази на:
– приложения № 1, № 8, № 16 и № 30, които влизат в сила от 01.02.2019 г.;
– приложения № 10, № 11 и № 12 и промените, свързани с прилагането, документирането, регистрирането и отчитането на режима за внос с отложено плащане, които влизат в сила от 01.07.2019 г.