Дружеството е закупило автомобил с право на данъчен кредит с данъчна основа – 100 000 лева и ДДС – 20 000 лв. Автомобилът ще се третира както за управленска дейност, така и за лични нужди в съотношение 70:30. Ще се ползва данъчен кредит в размер на 14 000 лв. Неизползваният данъчен кредит в размер на 6000 лв. ще се включва ли в данъчната основа, по която автомобилът ще бъде заведен в ДАПл (106 000 лв.), и въз основа на тази стойност ли ще се изчисляват амортизациите, които ще бъдат в съотношение 70:30?
106000 : 48 (мес.) = 2208,33 месечна амортизация
2208.33 х 70% = 1545,84 разход за амортизации
2208.33 х 30% = 662,49 лични нужди за облагане с данък върху разходите.
Или данъчната основа би следвало да бъде 100 000 лв. в ДАПл и отделно да се обложи неизползваният данъчен кредит (6000 х 10%):
100 000 : 48 (мес.) = 2083,33 месечна амортизация
2083.33 х 70% = 1458,34 разход за амортизации
2083,33 х 30% = 624,99 лични нужди за облагане с данък върху разходите?

 

Първоначалната оценка на ДМА за предприятията, които съставят финансови отчети на база НСС, се определя по реда на СС 16 – „Дълготрайни материални активи“. Съгласно параграф 4 от СС 16, първоначалната оценка на всеки ДМА се оценява по цена на придобиване, която включва както покупната цена, така и митата и невъзстановимите данъци. След като дружеството ще ползва частичен данъчен кредит в размер на 14 000 лева, то тогава сумата от 6 000 лева за него ще представлява невъзстановим данък, поради което въпросните 6 000 лева следва да се включат в първоначалната оценка на ДМА. По този начин съответният автомобил ще има цена на придобиване в размер на 106 000 лева и върху тази стойност дружеството ще трябва да начислява счетоводни и данъчни амортизации съобразно своята счетоводна политика и възприети годишни данъчни амортизационни норми в ДАПл.
При положение че за автомобила е възприета годишна данъчна амортизационна норма в размер на 25%, то в ДАПл. годишната данъчна амортизация на данъчния амортизируем актив ще бъде определена в размер на 26 500 лева (106 000 лв. х 25% = 26 500 лв.), а начислената данъчна амортизация за един месец ще бъде в размер на 2 208,33 лева (26 500 лв. / 12 месеца = 2 208,33 лв.).
По отношение на определяне на данъчната основа за облагане с данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО ви обръщаме внимание на факта, че същата се определя по реда на чл. 215а от ЗКПО (следва да имате предвид, че третирането на лично ползване на активи е различно в ЗКПО и ЗДДС). Или за определяне на данъка върху разходите в натура, когато същите са свързани с превозно средство, данъчната основа се определя, като общият размер на всички разходи (данъчни амортизации, гориво-смазочни материали, застраховки, местни данъци, винетка
и др.п.) се умножи по:
1. по съотношението:
а) между изминатите за лично ползване километри и общите изминати километри от съответното превозно средство, или
б) между часовете на лично ползване на превозното средство и общите часове на използване на превозното средство, или
2. по 50 на сто.