Акционерно дружество „Пролет“ АД закупи три апартамента в София, за които е подадена данъчна декларация в район Възраждане – съгласно изискванията на ЗМДТ. Въпросът ни е как да бъдат заведени в счетоводството за начисляване на амортизации. И следва ли да начисляваме и внасяме данък 10% по чл. 204 и 205 от ЗКПО?

 

 

Първоначалната оценка на нетекуидите (дълготрайни) материални активи е въпрос, чието решение зависи от приложимите счетоводни стандарти. В този смисъл, чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от Закона за счетоводството определя, че активите и пасивите, се оценяват първоначално и респективно последващо в съответствие с избраната счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети, т.е. Според НСфОМСП или според МСфО.
В настоящото запитване не е посочена възприетата база за изготвяне на финансови отчети, затова нашият отговор ще бъде конструиран така, все едно вие прилагате националната счетоводна база в лицето на НСфОМСП.
В този случай приложимият за целта счетоводен стандарт ще бъде СС 16 – Дълготрайни материални активи. Съгласно параграф 4 от него, първоначално всеки дълготраен материален актив трябва да се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи, които са необходими за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му, а именно:
а) разходи за подготовка на обекта (на терена, където ще се използва активът);
б) разходи за първоначална доставка и обработка;
в) разходи за монтаж, включително направените през контролните и предпусковите периоди, както и обичайните разходи, свързани с поетапното въвеждане в употреба на дълготрайния материален актив;
г) разходи за привеждане в работно състояние на придобития дълготраен материален актив;
д) разходи за хонорари на архитекти, инженери, икономисти и други, свързани с проекта, икономическата обосновка, поръчката и/или изграждането, доставката, монтажа, въвеждането в употреба и др. на дълготрайния материален актив;
е) предполагаемите разходи до размера на начислената провизия за задължения за демонтаж и извеждане на актива от употреба и възстановяване
на терена, върху който е бил инсталиран активът;
ж) разходи, произтичащи от непризнат данъчен кредит, свързан с изброените преки разходи.
При покупка на апартаменти като преки разходи, необходими във връзка с придобиването и въвеждането в експлоатация на недвижимостите със сигурност следва да отчетете – нотариалните такси, данъка за възмездно придобиване на имущество по реда на ЗМДТ, таксата по вписване, платените комисионни на посредниците по намиране и сключване на договора за покупко-продажба, размера на ДДС, ако за същия нямате право на приспадане по смисъла на ЗДДС, както и други такива.
Що се касае дали експлоатацията на апартаментите следва да се облага с данък върху разходите по смисъла на чл. 204 от ЗКПО ще зависи изцяло от начина, по който използвате съответните апартаменти. Ако използвате апартаментите за представителни цели, свързани с дейността на предприятието, счетоводно отчетените разходи ще попаднат в кръга на облагане по реда на чл. 204, т. 1 от ЗКПО.
В случай че апартаментите са предоставени за ползване на определени лица (и поради тази причина няма да покрият критериите за оприличаването им като социални разходи в натура по реда на ЗКПО), то счетоводно отчетените разходи ще се третират като доход на съответните физически лица.