Селскостопанска фирма, занимаваща се с отглеждане на многогодишни култури, заведени като ДМА трайни насаждения, амортизират в зависимост от периода на плододаване. Всяка селскостопанска година се набират текущи разходи, свързани с отглеждането, които се включват в себестойността на продукта. Фирмата ни не завежда продукцията си по пазарни цени и не формира данъчно временни разлики в ГДД поради факта, че произвежда био продукти, които нямат сравними цени на българския пазар.
За реколта 2012/2013 имаме следната ситуация:
Набрани текущи разходи от 25 800 лв., включващи:
1. Материали – 3200 лв.
2. Препарати – 2000 лв.
3. Амортизация на насаждението – 11900 лв.
4. РЗ и осигуровки – 6800 лв.
5. Обработки със селскостопанска техника – 1900 лв.
Добитата продукция от реколта 2012/ 2013 г. е 2050 кг., която се продава на цена 4,80 лв/кг. при очакван добив от полето от около 6000 кг. Как да заведем продукцията и ако я заведем на цена по-висока от продажната, т.е. по себестойност – какво правим с реализираната загуба?

 

Отговор:
Принципите на първоначалното ‘признаване на придобитата селскостопанска продукция са уредени в приложимия за целта СС/МСС – 41. Изходните предположения както на националния, така и на международния счетоводен стандарт, отчитащ селскостопанската дейност, не допуска за прибраната реколта да не може да бъде надеждно измерена справедливата стойност към момента на прибиране на реколтата (за разлика от биологичните активи, за които все пак счетоводното законодателство допуска, че справедливата стойност не може надеждно да бъде определена). Ето защо същата следва първоначално да бъде оценена по справедлива стойност, намалена с предполагаемите разходи по продажбата.
Като база за определяна на справедливата стойност на селскостопанската продукция може да се приеме съществуващата цена на активен пазар. При положение че вие възнамерявате да продавате селскостопанската продукция на определен пазар именно за 4,80 лева, същата следва да бъде приета като справедлива цена. Ето защо ако приемем, че цената от 4,80 лева на килограм представлява справедливата стойност на прибраната реколта, намалена с предварително начислените разходи при продажбата, следва при първоначалното признаване на добитата 2 050 кг. селскостопанска продукция, същата да бъде първоначално призната в размер на 9 840 лева (2 050 кг. х 4,80 лв/кг. = 9 840 лева).
За целта В отчитащото се предприятие след- Ва да се направят следните счетоводни записвания:
1) . За заприхождаВане на прибраната реколта по фактическа себестойност:
Дебит сметка Продукция – 25 800 лева.
аналитична подсметка – 2 050 кг. от съответния асортимент (с ед. цена 12,585 лб./кг.).
Кредит сметка Разходи за основна дейност – 25 800 лева.
аналитична подсметка – Растениевъдство – съответната култура.
2) . За отчитане на селскостопанската продукция по справедлива стойност съгласно изискванията на СС/МСС – 41 , т.е. за първоначалното й признаване в размер на 9 840 лева може да се използва същата счетоводна сметка Продукция, но авторът съветва да се използва корективна сметка Продукция по справедлива стойност:
Дебит сметка Разходи от преоценки на МЗ1 2 (ССг продукция) – 15 960 лева.
Кредит сметка Продукция по справедлива стойност – 15 960 лева.
аналитична подсметка – 2 050 кг. от съответния асортимент (с ед. цена 7,785 лв./кг.).
По този начин прибраната 2 050 кг. селскостопанска продукция ще се докладва в текущите счетоводни регистри на стойност 9 840 лева (25 800 лева фактическа себестойност – 15 960 лева преоценка = 9 840 лева по справедлива стойност), т.е. по единична цена от 4,80 лева за 1 кг. При докладване на продукцията в баланса следва да се съберат двете сметки – основната (Продукция) с положителната стойност от 25 800 лева и корективната (Продукция по справедлива стойност) с отрицателната стойност от -15 960 лева.
Отчетената загуба от преоценка в размер на 15 960 лева няма да бъде призната за данъчни цели в годината на счетоводното и отчитане по силата на изискването на чл. 36, ал. 2 от ЗКПО. В този смисъл данъчната загуба ще се реализира през отчетния период, през който съответната селскостопанска продукция бъде отписана от патримониума на предприятието (продадена).
Да приемем, че през следващия отчетен период – 2014 година продадете 60% (2 050 кг. х 60% = 1 230 кг.) от прибраната селскостопанска продукция на цена на която сте я заприходи- ли по пазарни цени – т.е. 4,80 лева на килограм.
В този случай не трябва да се формира счетоводен финансов резултат (печалба или загуба) от продажбата.
За отразяване на продадената 1 230 кг. продукция на цена от 4,80 лева съставяте записването:
Дебит сметка Клиенти (Парични средства) – 5 904 лева.
Кредит сметка Приходи от продажба на продукция – 5 904 лева.
1 230 кг. х 4,80 лв. = 5 904 лв.
За отписване на продадената 1 230 кг. продукция по фактическа себестойност и за отписване (намаляване) на приспадащате се част от корективната сметка, по която се отчитат обезценките и преоценките съставяте записването:
Дебит сметка Приходи от продажба на продукция – 5 904 лева.
Дебит сметка Продукция по справедлива стойност – 9 576 лева.
аналитична подсметка – 1 230 кг. х 7,785 лв./кг. = 9 576 лв.
Кредит сметка Продукция – 15 480 лева.
аналитична подсметка – 1 230 кг. х 12,585 лв./кг. = 15 480 лв.
От тази продажба дружеството няма да отчете финансов резултат, тъй като е продало продукцията по продажна цена, която е била еквивалентна на справедливата цена, по която е първоначално призната селскостопанската продукция.
След продажбата дружеството следва да докладва 820 кг. продукция (2 050 – 1 230 = 820 кг.) на стойност 3 936 лева (отново по същата справедлива стойност от 4,80 лв./кг.). Същата е формирана от крайните салда (дебитно и съответно кредитно) на двете сметки:
Дт Продукция = 820 кг. х 12,585 лв. = 10 319,70 лева.
Кт Продукция по справедлива стойност = 820 кг. х 7,785 лв. = (6 383,70 лева).
О Б ЛД О продукция = 820 кг. х 4,80 лВ. = 3 936 лева.
Дебитният оборот по корективната сметка Продукция по справедлива стойност в размер на 9 576 лева ще представлява реализираната вече данъчна загуба с произход продадената селскостопанска продукция, отчитана по справедлива стойност, която на основание чл. 36, ал. 2 изр. 2 от ЗКПО ще посочите в намаление при формиране на данъчния финансов резултат по реда на материалния данъчен закон. Т.е. от непризнатата счетоводна загуба в размер на 15 960 лева, отчетена през 2013 година, в годината на реализация (през 2014 година) на 60% от продукцията, ще си признаете за данъчни цели приспадащата се загуба в размер на 9 576 лева. (15 960 лева х 60% = 9 576 лева).

1 МЗ – материални запаси.
2 СС – селскостопанска.