Questionmark“Дружеството е ЕООД. Едноличният собственик /местно юридическо лице/ е придобил дяловете на цена по-ниска от номиналната. Предстои ни частично намаляване на капитала и бихме искали да помолим за становище коя цена на дяловете, подлежащи на изплащане на едноличния собственик, би се признала за данъчни цели.
Според нас възможните варианти, без претенции за изчерпателност, са следните:
1. Балансовата стойност на дяловете, по която се водят в счетоводството на едноличния собственик, която е по-ниска от номинала.
2. Номиналната стойност на дяловете.
3. Справедлива цена, определена от вещо лице.”

 

Имайки предвид, че историческата цена, по която предприятието е придобило дяловете, е тази, по която съответната инвестиция първоначално е призната и докладвана в баланса като актив (т.е. фактически платената цена под номинала), то същата следва да се признае като данъчно признат разход във връзка с освобождаване от инвестицията. Номиналната стойност и справедливата стойност, определена от вещото лице, нямат отношение към документално доказаната цена на придобиване на дяловете, поради което същите не могат да служат като измерител на разхода, признат за данъчни цели по смисъла на ЗКПО.