В дружеството има назначени чужденци – както от държави в ЕС, така и извън ЕС (трети страни), при спазване на съответните законови изисквания като разрешение за работа, регистрация
в АЗ и т.н. Към момента на назначаването им те са представили валиден документ за пребиваване в страната. В определени случаи обаче служителите забравят да подновят тези документи или ги подновяват със закъснение и се получава период от време, когато служителят няма валиден документ. Носи ли работодателят отговорност за това?

 

 

От запитването може да се изведе следната фактическа ситуация: при постъпване на работа лицето е разполагало с разрешение за продължително или постоянно пребиваване в Република България, назначено е при представяне на валидно разрешение, и не е уведомило работодателя си за изтичането му. Отговорността за поддържане на изрядни документи за пребиване е на чуждестранното лице, кандидатстващо за тяхното издаване или подновяване. Съгласно чл.33в, ал.2 от Закона за чужденците в Република България разрешението за пребиваване се подновява по молба на чужденеца от службите за административен контрол на чужденци след изтичането на срока му.
Съставите на административни нарушения за работодатели по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност предвиждат отговорност за наемане на незаконно пребиваващ чужденец, т.е. за встъпване в трудово правоотношение с такова лице. Щом трудовото правоотношение вече е възникнало, за работодателя не съществува задължение да следи срока на валидност на документа за пребиваване в България. (Впрочем, сходен би бил отговорът и ако служителят беше български гражданин: за работодателя не съществува задължение да следи срока на валидност на документите му за самоличност, да инициира или да съдейства за подновяването им.)