asgb

brra

РЕГИСТРАЦИЯ

НА ФИРМА

I. НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ФИРМА.
1.  Да  определите името на фирмата. / което може да проверите дали е свободно тук /
2.   Каква ще бъде правната форма – ЕТ, ЕООД, ООД.
3.   Каква ще е основната икономическа дейност и поддейности на фирмата.
4.   Седалищен адрес на фирмата.
5.   Кой ще бъде посочен за управител на фирмата.
6.   Копие на лична карта на собственик и управител /ако не са едно и също лице/
7.   Нотариално заверен спесимен.
8.   Пълномощно за Агенцията по Вписванията.
9.   Удостоверение за открита набирателна банкова сметка.
10. Платена ДЪРЖАВНА ТАКСА

Виж повече

ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
В сила от 25.11.2005 г. Приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г.
Обн. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.39 от 26 Май 2009г., изм. ДВ. бр.77 от 29 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г.
Раздел I. Такси, събирани за действия и услуги по Правилника за вписванията
Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа, съхранявани в Службата по вписванията, се събира такса 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.Чл. 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., предишен текст на чл. 2, доп. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) За вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв. Когато цената, по която е таксуван документът, не е указана, таксата се определя върху оценка, определена по реда на приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси. (2) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) За вписване на удостоверение за промяна в правноорганизационната форма на търговско дружество и на молба за отмяна на съдебни решения, подлежащи на вписване, се събира такса в размер 10 лв.Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) За извършване на отбелязване (включително на актовете по чл. 17 от Правилника за вписванията), за заличаване и за подновяване на вписване се събира половината от събраната такса за вписване. (2) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) Когато искането за отбелязване, заличаване и подновяване на вписване е направено за част от вземането, за което е вписана ипотека, или само за някои от имотите, се събира половината от таксата по чл. 2, изчислена върху сумата, за която се иска отбелязване, заличаване или подновяване, а ако такава не е посочена в искането – върху сумата, за която е направено първоначалното вписване. (3) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) Когато се иска заличаване на вписването на ипотека от купувач на публична продан по реда на чл. 19, ал. 2 от Правилника за вписванията, от заинтересовано лице по реда на чл. 22 от Правилника за вписванията или на основание съдебно решение, се дължи такса в размер 10 лв.Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4, изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) За вписване на удостоверение за вписан в търговския регистър особен залог върху търговско предприятие, в чиито активи е включен недвижим имот, се събира такса в размер 80 лв. (2) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) За извършване на отбелязвания и за заличавания (допълнителни обстоятелства по смисъла на Закона за особените залози) и за подновяване на вписване въз основа на удостоверение, издадено от търговския регистър, се събира половината от таксата по ал. 1.Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За вписване на откази от вещни права върху недвижими имоти и за вписване на възбрани се събира такса 15 лв.Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) (1) За извършена устна справка по персонална партида, предоставена в службата по вписванията, се събира такса 2 лв. Когато при устната справка се предоставя възпроизведено на хартиен носител копие от записите в Информационната система, както и когато се предоставя копие на документ или извлечение от документ, се събира допълнителна такса в размер един лв. за първа страница и 0,10 лв. за всяка следваща страница. (2) За справка, извършвана чрез отдалечен достъп до Информационната система, се събира такса в размер един лв. за всяка справка.Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) За издаване на удостоверение по чл. 46 от Правилника за вписванията за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за определено лице се събират следните такси: 1. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) за издаване в срок до 7 работни дни – 5 лв.; 2. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) за издаване в срок до 3 работни дни – 10 лв.; 3. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) за издаване в срок до 8 работни часа – 25 лв. (2) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) За издаване на удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за един имот се събират следните такси: 1. за издаване в срок до 7 работни дни – 10 лв.; 2. за издаване в срок до 3 работни дни – 30 лв. (3) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) При неспазване на сроковете по ал. 1 и 2 таксата по ал. 1 е в размер 5 лв., а по ал. 2 – 10 лв. (4) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) Когато с едно заявление се иска удостоверение по чл. 46 от Правилника по вписванията за повече от едно лице, за всяко от лицата се издава отделно удостоверение и се събира съответната такса по ал. 1. (5) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) Когато с едно заявление се иска удостоверение по чл. 47 от Правилника по вписванията за повече от един имот, за всеки имот се издава отделно удостоверение и се събира съответната такса по ал. 2. (6) (Отм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.)

Чл. 7а. (Нов – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) Когато държавната такса е заплатена по електронен път, в службата по вписванията се представя заверен препис от електронния документ, възпроизведен на хартиен носител като препис, заверен от страна по акта, от нотариус или от банката, получила или извършила плащането.

Раздел II.

Такси, събирани за действия и услуги по Закона за регистър БУЛСТАТЧл. 8. (1) За вписване на нов субект се събират такси, както следва:

1. (отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) 2. (отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) 3. (отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) 4. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) фондация, сдружение 35 лв.; 5. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) политическа партия 55 лв.; 6. (отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) 7. (отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) 8. (отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) 9. (отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) 10. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) религиозна организация 55 лв.; 11. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) чуждестранно юридическо лице 35 лв.; 12. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) дружество по Закона за задълженията и договорите и осигурителна каса по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване 10 лв.; 13. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) чуждестранно представителство (на международна организация, на чуждестранно радио/телевизия, на чуждестранна агенция по печата, на чуждестранна авиокомпания, дипломатическо представителство, консулско представителство) 55 лв.; 14. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) търговско представителство 65 лв.; 15. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) юридическо лице, създадено с нормативен или с административен акт 25 лв.; 16. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) поделение на юридическо лице, създадено с нормативен или административен акт 10 лв.; 17. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) субект по чл. 3, ал. 1, т. 9 – 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ 10 лв.; 18. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) пенсионен фонд 55 лв.; 19. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) клон на юридическо лице с нестопанска цел 10 лв.; 20. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) друг субект, невключен в т. 1 – 19 10 лв.

(2) Таксите по ал. 1 включват издаването на регистрационно удостоверение и на карта за идентификация.

Чл. 9. (1) За вписване на промени в обстоятелствата, които налагат издаването на нова карта за идентификация, се събират такси, както следва:

1. (отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) 2. (отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) 3. (отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) 4. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) фондация; сдружение 25 лв.; 5. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) политическа партия 30 лв.; 6. (отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) 7. (отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) 8. (отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) 9. (отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) 10. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) религиозна организация 30 лв.; 11. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) чуждестранно юридическо лице 25 лв.; 12. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) дружество по Закона за задълженията и договорите и осигурителна каса по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване 10 лв.; 13. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) чуждестранно представителство (на международна организация; на чуждестранно радио/телевизия; на чуждестранна агенция по печата; на чуждестранна авиокомпания; дипломатическо представителство; консулско представителство) 30 лв.; 14. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) търговско представителство 35 лв.; 15. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) юридическо лице, създадено с нормативен или с административен акт 15 лв.; 16. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) поделение на юридическо лице, създадено с нормативен или с административен акт 10 лв.; 17. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) субект по чл. 3, ал. 1, т. 9 – 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ 10 лв.; 18. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) пенсионен фонд 30 лв.; 19. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) клон на юридическо лице с нестопанска цел 10 лв.; 20. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) друг субект, невключен в т. 1 – 19 10 лв.

(2) Таксите по ал. 1 включват издаването на регистрационно удостоверение и на карта за идентификация.

Чл. 10. За вписване на промени в обстоятелствата, които не налагат издаването на нова карта за идентификация, се събира такса 10 лв.

Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) За издаване на оригинал, копие или дубликат на карта за идентификация се събира такса 10 лв.

Чл. 12. За издаване на копие или дубликат на регистрационно удостоверение се събира такса 2 лв.

Чл. 13. За издаване на удостоверение за вписани обстоятелства (характеристики) се събират такси, както следва: 1. за удостоверение по приложение № 1: а) за първа страница 5 лв.; б) за всяка следваща страница 2 лв.; 2. за удостоверение по приложение № 2: а) за първа страница 8 лв.; б) за всяка следваща страница 2 лв.; 3. за удостоверение по приложение № 3 – 2 лв.

Чл. 14. За извличане, обработка и предоставяне на данни от Националната база данни на регистър БУЛСТАТ за всички субекти по актуално състояние във файлове с определена стандартна структура се събира такса 5000 лв.

Чл. 15. За актуализиране на информацията по чл. 14 се събира такса 0,10 лв. за всеки субект.

Чл. 16. (1) За търсене и предоставяне на справки от регистър БУЛСТАТ за повече от един субект се събират такси, както следва:

1. за всеки критерий за търсене 1 лв.; 2. за всеки субект, отговарящ на критериите на търсене 0,10 лв.; 3. за всяка характеристика на субект, отговарящ на критериите на търсене 0,20 лв.

Таксата се определя по формулата:

Т = (Кт x 1 + Бс x (0,10 + Хс x 0,20)) x Кб,

където: Кт е броят на критериите за търсене; Бс – броят на субектите, отговарящи на критериите на търсене; Хс – броят на характеристиките на субект, отговарящ на критериите на търсене; Кб – коефициентът, определен от броя на субектите, отговарящи на критериите на търсене, определен съгласно таблицата: Брой субекти, отгова- Коефициент рящи на критериите на търсене От 0 до 50 1,5 От 51 до 100 1 От 101 до 500 0,3 От 501 до 1000 0,25 От 1001 до 3000 0,2 От 3001 до 5000 0,13 От 5001 до 10 000 0,08 От 10 001 до 20 000 0,04 Над 20 001 0,03

(2) Минималният предплатен лимит за използване на услугите по електронен път е 10 лв. Клиентът ползва услугите до изчерпване на лимита.

Раздел II. “а” Такси, събирани по Закона за търговския регистър (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

Чл. 16а. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) По заявление за вписване на обстоятелства в търговския регистър се събират такси, както следва:

1. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на едноличен търговец 30 лв.; 2. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на събирателно дружество; на командитно дружество 100 лв.; 3. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на дружество с ограничена отговорност; на еднолично дружество с ограничена отговорност 110 лв.; 4. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на акционерно дружество; на еднолично акционерно дружество 360 лв.; 5. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на командитно дружество с акции 360 лв.; 6. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на акционерно дружество за извършване на банкова и застрахователна дейност 1300 лв.; 7. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) 8. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на клон на чуждестранен търговец 340 лв.; 9. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на европейско обединение по икономически интереси и на поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси 100 лв. 10. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) 11. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на европейско дружество 360 лв. 12. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) 13. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на залог или запор на дружествен дял 40 лв.; 14. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на залог на търговско предприятие 80 лв.; 15. на прехвърляне на предприятие на едноличен търговец 30 лв.; 16. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на прехвърляне на предприятие във всички останали случаи 80 лв.; 17. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на преобразуване на търговско дружество, включително на европейско дружество със седалище в Република България в акционерно дружество със седалище в Република България и на търговски дружества с участие на дружества от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато приемащото или новоучреденото дружество е със седалище в Република България 180 лв.; 18. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) 19. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) 20. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на други обстоятелства, подлежащи на вписване за първи път 40 лв.

(2) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) По заявление за вписване на обстоятелства в търговския регистър, подадено по електронен път, се събират такси, както следва: 1. на едноличен търговец 15 лв.; 2. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на събирателно дружество и на командитно дружество 50 лв.; 3. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на дружество с ограничена отговорност и на еднолично дружество с ограничена отговорност 55 лв.; 4. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на акционерно дружество и на еднолично акционерно дружество 180 лв.; 5. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на командитно дружество с акции 180 лв.; 6. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на акционерно дружество за извършване на банкова и застрахователна дейност 650 лв.; 7. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) 8. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на клон на чуждестранен търговец 170 лв.; 9. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на европейско обединение по икономически интереси и на поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси 50 лв.; 10. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) 11. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на европейско дружество 180 лв.; 12. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) 13. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на залог или запор на дружествен дял 20 лв.; 14. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на залог на търговско предприятие 40 лв.; 15. на прехвърляне на предприятие на едноличен търговец 15 лв.; 16. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на прехвърляне на предприятие във всички останали случаи 40 лв.; 17. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на преобразуване на търговско дружество, включително на европейско дружество със седалище в Република България в акционерно дружество със седалище в Република България и на търговски дружества с участие на дружества от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато приемащото или новоучреденото дружество е със седалище в Република България 90 лв.; 18. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) 19. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) 20. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на други обстоятелства, подлежащи на вписване за първи път 20 лв. (3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) По заявление за промяна на вписани обстоятелства в търговския регистър се събират такси, както следва: 1. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на капитала на търговско дружество – 30 лв.; 2. на други обстоятелства – 30 лв.; 3. (нова – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) 4. (нова – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) 5. (нова – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) 6. (нова – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) (4) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) По заявление за промяна на вписани обстоятелства в търговския регистър, подадено по електронен път, се събират такси, както следва: 1. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на капитала на търговско дружество – 15 лв.; 2. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) на други обстоятелства – 15 лв.; 3. (нова – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) 4. (нова – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) 5. (нова – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) 6. (нова – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) (5) (Нова – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) По заявление за издаване на удостоверение за законосъобразност се събира такса в размер 180 лв. (6) (Нова – ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) По заявление за издаване на удостоверение за законосъобразност, подадено по електронен път, се събира такса в размер 90 лв.

Чл. 16б. (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) По заявление за обявяване на актове в търговския регистър се събира такса в размер 40 лв. (2) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) По заявление за обявяване на актове в търговския регистър, подадено по електронен път, се събира такса в размер 20 лв.

Чл. 16в. (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) По заявление за запазване на фирма се събира такса в размер 40 лв. (2) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) По заявление за запазване на фирма, подадено по електронен път, се събира такса в размер 20 лв.

Чл. 16г. (1) (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., предишен текст на чл. 16г, изм. – ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) За издаване на удостоверение или на заверено копие на хартиен носител от електронен образ на заявление или приложения към него, както и за извършване на писмена справка, се заплаща такса в размер 5 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница. (2) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) За предоставяне на оригинални електронни документи по ал. 1 се събира такса в размер 2,50 лв. за първа страница и по 1,50 лв. за всяка следваща страница.

Чл. 16д. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. – ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) За предоставяне на цялата база данни от търговския регистър и за актуализация на обстоятелствата в нея се събира годишна такса в размер 100 лв.

Чл. 16е. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) (1) По реда на чл. 16, ал. 1 се събира такса за предоставяне на специализирани услуги чрез автоматизиран достъп до търговския регистър със следните функционалности: 1. търсене по определени характеристики за вписани обстоятелства и/или обявени актове за определен търговец или клон на чуждестранен търговец; 2. визуализиране на партидите и: а) с подредба по азбучен ред на всички вписани търговци и клонове на чуждестранни търговци по фирми; б) с подредба по правна форма на всички вписани търговци и клонове на чуждестранни търговци; в) с възможност за бърз достъп до партидата на всеки търговец или клон на чуждестранен търговец по първа буква или цифра от фирмата; г) други подредби, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията. (2) Минималният предплатен лимит за използване на услуга по ал. 1 е в размер 100 лв. (3) За абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписани обстоятелства, заличени вписвания и обявени актове по фирменото дело на определен търговец се събира такса в размер 0,40 лв. за всяко вписване, заличаване и обявяване.

Раздел II. “б” Такси, събирани по Семейния кодекс (Нов – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.)

Чл. 16ж. (Нов – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) (1) За извършване на устни справки, предоставени присъствено в службата по регистрация, се събират следните такси: 1. за устна справка по лице или по акт за сключен граждански брак – 3 лв.; 2. за разпечатка към извършена устна справка по т. 1 – 2 лв. за първа страница и по 0,5 лв. – за всяка следваща. (2) За неприсъствена справка, предавана чрез отдалечен достъп до централния електронен регистър по чл. 19, ал. 1 от Семейния кодекс, се събира такса 1 лв.

Чл. 16з. (Нов – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) (1) За издаване на удостоверение за регистрирания режим на имуществените отношения, избран от съпрузите, се събира такса 10 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща. (2) Когато с едно заявление се иска удостоверение за регистрирания режим на имуществените отношения на повече от едно лице или по повече от един акт за сключен граждански брак, се издават отделни удостоверения, за всяко от които се събира таксата по ал. 1.

Чл. 16и. (Нов – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) Когато държавната такса е заплатена по електронен път, в службата по регистрация се представя заверено копие от електронния документ, възпроизведен на хартиен носител, заверен от заявителя.

Раздел III. Плащане

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) Таксите по раздели I, II, IIа и ІІб постъпват по бюджета на Агенцията по вписванията.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) Тарифата се одобрява на основание чл. 4, букви “в” и “о” от Закона за държавните такси, чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за регистър БУЛСТАТ, чл. 12, ал. 1 от Закона за търговския регистър и чл. 19, ал. 4 от Семейния кодекс.

Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2007 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2007 г.

Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 9 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 65 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2008 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 12 МАЙ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. – ДВ, БР. 39 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2009 Г.)

§ 4. По висящите производства, по които са събрани такси по Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, не се довнасят такси.

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2009 г.

Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. – ДВ, БР. 77 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2009 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

(ОБН. – ДВ, БР. 104 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 8 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 27 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2013 Г.)

§ 4. Събраните до влизането в сила на постановлението такси по висящи производства не подлежат на връщане.

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 13 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 14.02.2014 Г.)

§ 13. За висящите производства, по които са събрани такси, не се довнасят такси.

§ 14. Събраните до влизането в сила на постановлението такси по висящи производства не подлежат на връщане.

§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)

II. РЕГИСТРИРАНЕ НА ФИРМАТА В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.

1. Екипът на Виема Консулт ще изготви пълния комплект от документи, който е необходим за регистрацията.
2. Подаването на документите в Агенция по Вписваниятя може да се извърши от:
Вас на място или чрез електронен подпис /с наше съдействие, ако е необходимо/.
Адвокат с изрично пълномощно

 

III. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ВИЕМА КОНСУЛТ СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯТА.

1.Указване на съдействие за:
–  Създаване на фирмен печат
–  Избор на касов апарат
–  Изготвяне и подаване на декларация за започване на дейност.2. Абонаментно счетоводно обслужване
3. Първоначално обучение за работа с първични счетоводни документи, касов апарат и водене на касова книга. /услагата е безплатна при сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване

Актуално

advertisement

Архив

Намерете ни във Фейсбук