Подлежи ли дружеството ни на вписване в регистъра по чл.176в, ал. 15, ако съм получател на течни горива по чл. 176в, ал. 1, т. 3 и използвам същите само за собствени нужди (зареждане на МПС за разносна търговия), притежавам ЕСПФ и нивомерна система. Ако подлежа на такова вписване, съгласно чл. 111к от ППЗДДС трябва да посоча прогнозно средномесечно потребление на горива, как да определя това потребление – като използвам база 12 месеца назад ли и как да спазя чл. 111л от ППЗДДС, който изисква в 7-дневен срок преди настъпване на обстоятелството да декларирам отклонение от прогнозата в размер на 10%-дейността ни е сезонна и натовареността на МПС- тата не може да се предвиди?

 

Публичният електронен регистър по чл. 176в, ал. 15 от закона е част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от ДОПК и в него се вписват лицата – различни от земеделски производители, получатели и потребители на определени видове горива, които отговарят на условията за освобождаване от обезпечение.
Според данните от запитването дружеството ви е получател на течни горива по чл. 176в, ал. 1, т. 3 от ЗДЗДС, което означава че получава течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, с обща стойност на данъчните им основи над 25 000 лв. По общо правило тези лица попадат в обхвата на лицата, които дължат обезпечение, освен тези от тях, които отговарят на изискванията на разпоредбата на чл. 176в, ал. 14 от ЗДДС. Тази разпоредба е в сила от 01.01.2018 г. и определя, че: „Лице, различно от лицата по ал. 13, осъществило вътреобщностно придобиване на течни горива или получило течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, които са предназначени за собствено потребление, се освобождава от задължението за предоставяне на обезпечение, в случай че е вписано в регистъра по ал. 15“. Тъй като според информацията в запитването дружеството ви отговаря на тези условия, това означава че за да бъде освободено от обезпечение, следва да се регистрира във въпросния регистър. Очевидно е, че то е заинтересовано да направи това.
Странното в тази връзка е това, че (освен ако дружеството не е новосъздадено) досега то не е ползвало това си право. Това произтича от факта, че двукратно – веднъж съгласно § 40 от ПЗР на ЗИДЗДДС (ДВ, бр. 97 от 2017 г.), и втори път с § 29 от ПЗР на ПИДППЗДДС (14.09.2018 г.) на лицата, които отговарят на тези условия, бе дадена възможност да бъдат освободени от обезпечение с подаване на декларация в компетентната ТД на НАП в 7-дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване на течни горива или датата на освобождаване на течни горива за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗАДС, които горива са предназначени за собствено потребление. Тези лица, както и лицата, вече подали декларация, се считат за вписани в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона. За дата на вписване се приема датата на подаване на декларацията. Посочените лица обаче имат задължението да подадат уведомлението по образец – Приложение № 38 към ППЗДДС, по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от НАП, в периода от 01.10. до 31.12.2018 г.