На основание на чл. 1766, ал. 13 от ЗДДС лицата, регистрирани като земеделски производители, които извършват зареждане с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и бюджетните организации, когато осъществяват вътреобщност- но придобиване на течни горива или получават течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, които са предназначени за собствено потребление, нямат задължение за представяне на надлежно обезпечение, а други лица, извън кръга на посочените земеделски стопани, осъществили вътреобщност- но придобиване на течни горива или получили течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, които са предназначени за собствено потребление, се освобождават от задължението за предоставяне на обезпечение, в случай че са вписани в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС. В разпоредбата на чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС за визираните по ал. 14 лица е упоменато, че Националната агенция
за приходите създава и поддържа публичен електронен регистър. Редът за вписване и съдържанието на регистъра се определят с правилника за прилагане на закона. Ето защо в глава седемнадесета “а” от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) са създадени новите правни норми на чл. 111к, 111л и 111м, детерминиращи реда и условията за вписване и заличаване в регистъра. Следва да обърнем внимание, че визираните нови подзаконови текстове влизат в сила три месеца след влизане в сила на правилника.
Съдържание и реквизити на данните на публичния електронен регистър на лицата по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС
Разпоредбата на чл. 111к, ал. 1 и 2, в сила от 14.10.2018 г., указва, че публичният електронен регистър по чл. 176в, ал. 15 от закона е част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В регистъра се вписват наличните данни за идентификационния номер по чл. 84 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс, идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 от закона, името/наименованието на лицата, прогнозното средномесечно потребление на горива, получени по реда на чл. 176в, ал. 1, т. 2 и 3 от закона, общо по раздели на приложение № 35 и в мерна единица за съответното гориво, посочена в акцизен данъчен документ/електро- нен административен документ, датата на вписване, датата на промяна на прогнозното средномесечно потребление на горива, обявено по реда на чл. 111л, ал. 3, и датата на заличаване.
Процедура за вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона
В новата императивна норма на чл. 111 л, ал. 1 от ППЗДДС, в сила от 14.10.2018 г., е поставено, че вписването в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона се извършва след подаване на уведомление по образец – приложение № 38, по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от НАП, в 7-дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие при вътре- общностно придобиване на течни горива или датата на освобождаване на течни горива за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, които са предназначени за собствено потребление. За дата на вписване в регистъра се счита датата на подаване на посоченото уведомление по ал. 1 съгласно ал. 2 на същия член.
При настъпила промяна на обстоятелства относно прекратяване и/или възобновяване на дейността в обект, въвеждане в експлоатация на нов обект, отклонение повече от 10 на сто от обявеното прогнозно средномесечно потребление на горива се подава уведомление за промяна на обстоятелствата в 7-дневен срок преди настъпването им по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от Националната агенция за приходите (чл. 111л, ал. 3 от ППЗДДС).
В алинея 4 на същата правна норма е пояснено, че при определяне на данъчните основи по чл. 176в, ал. 1, т. 2 и 3 от закона не се включват горивата, които са предназначени за собствено потребление от лице по чл. 176в, ал. 13 и 14. От така направения запис на текста става видно, че няма да е налице изискуемо обезпечение за лицата, вписани в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС, осъществили вътреобщностно придобиване на течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, които са предназначени за собствено потребление, както и за лицата, регистрирани като земеделски производители, извършващи зареждане с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или бюджетна организация, когато осъществяват вътреобщностно придобиване на течни горива или получават течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствено потребление.
Процедура по заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС
В разпоредбата на чл. 111м, ал. 1 от ППЗДДС, в сила от 14.10.2018 г., е регламентирано, че заличаването от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона се извършва доброволно по искане на задълженото лице или принудително по инициатива на органа по приходите, когато се установи, че лицето не ползва придобитите горива за лично потребление.
На основание на чл. 111м, ал. 2 от ППЗДДС, в сила от 14.10.2018 г., доброволното заличаването от регистъра по искане на лицето се извършва чрез подаване на уведомление по образец – приложение № 38, по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от НАП. В този случай датата на заличаване в регистъра е датата на подаване на уведомлението. В новото приложение № 38 към чл. 111м, ал. 1 от ППЗДДС, в сила от 14.10.2018 г., лицето следва да попълва данни за обектите, в които се или ще се потребява горивото. Попълвайки тези данни, за НАП ще е налична и друга информация, съдържаща данни за декларираните от лицето съдове/съоръжения, съгласно изискванията на чл. 118, ал. 8 от ЗДДС, във връзка с чл. 59в от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софту- ерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Във визираното приложение са вписани реквизитите и изискуемите данни на уведомлението за вписване, промяна на обстоятелства или заличаване от регистъра по реда на чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС. В него е записано, че:
– уведомление за вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС се подава при първоначално възникване на обстоятелства съгласно чл. 176в, ал. 14 от ЗДДС;
– уведомление за промяна на обстоятелства се подава при прекратяване и възобновяване на дейността в обект, въвеждане в експлоатация на нов обект, отклонение повече от 10 на сто от декларираното прогнозно средномесечно потребление на горива. Когато промяната на тези обстоятелства е в резултат на промяна на данните, посочени в колони от 6 до 11, в уведомлението се отразяват настъпилите промени;
– уведомление за заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС се подава при отпадане на обстоятелства съгласно чл. 176в, ал. 14 от ЗДДС.
Заличаването от регистъра по инициатива на органа по приходите на основание на чл. 111м, ал. 3 от ППЗДДС, в сила от 14.10.2018 г., се извършва след проверка относно наличието на обстоятелствата по чл. 176в, ал. 14 от закона. Когато се установи, че лицето не отговаря на изискванията за вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона, компетентният орган по приходите издава акт за заличаване на вписването в регистъра. Датата на връчване на акта е датата на заличаване на вписването в регистъра. Актът, с който се заличава вписването в регистъра, подлежи на обжалване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
С оглед опазване на търговската тайна на вписаните в регистъра лица, в Правилника не е предвиден ред за вписване на конкретните данни за останалите обстоятелства, за промяната на които същите са задължени да уведомяват НАП, а именно – при преустановяване и възобновяване на дейност в обект или при започване на дейност в нов обект.
Предвиден е преходен режим относно лицата по чл. 176б, ал. 14 от ЗДДС, които са освободени от задължение за предоставяне на обезпечение за течни горива за собствено потребление във връзка с процедурата по вписване и заличаване от електронния публичен регистър, поддържан от НАП.
В съответствие с § 29, ал. 2 от ПЗР на ПИД ППЗДДС е постановено, че до датата на влизане в сила на разпоредбите на чл. 111 к, 111 л и 111м и приложение № 38 към чл. 111м, ал. 1 от ППЗДДС от този правилник – 14.10.2018 г., освобождаването от задължение за предоставяне на обезпечение от лицата по чл. 176в, ал. 14 от закона се извършва чрез подаване на декларация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 7-дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване на течни горива или датата на освобождаване на течни горива за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, които са предназначени за собствено потребление.
От своя страна, на основание на § 29, ал. 3 от ПЗР на ПИДППЗДДС лицата, подали декларация по ал. 2 и по § 40 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 97 от 2017 г.), се считат за вписани в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС.
Определено е, че за дата на вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона на лицата по ал. 3 се счита датата на подаване на декларацията (чл. § 29, ал. 4 от ПЗР на ПИДППЗДДС).
Съгласно разпоредбата на § 29, ал. 5 от ПЗР на ПИДППЗДДС лицата по ал. 3 следва да подадат уведомление по образец – приложение № 38, по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от НАП, в периода от 1 октомври до 31 декември 2018 г.