Българска фирма, нерегистрирана по ДДС, извършва транспортни услуги предимно на физически лица в Германия и Белгия. Плащането от страна на клиентите ни се извършва в брой при получаване на доставките в някоя от държавите членки на ЕС. Фирмата ни не притежава касов апарат. Длъжни ли сме при получаването на получените суми от страна на клиентите да издаваме касов бон за получените плащания?

 

 

С цел регламентиране на регистрирането и документирането на извършените продажби чрез електронни касови апарати с фискална памет Министерство на финансите е издало Наредба
№ Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуе- рите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Съгласно визираната наредба, дори и в последната й редакция, всички плащания в брой следва да се документират чрез издаване на касова бележка, като са описани и изключения, в които определени данъчно задължени лица, при определени условия не следва да издават касова бележка (чл. 5 от нея). Описаната от Вас хипотеза не попада в посочените изключения, следователно следва да издавате касов бон за получените суми. Това, че мястото на изпълнение на доставката е на територията на Белгия или Германия е иреле- вантно. В този смисъл е разяснение на НАП с изх. № 2-13-37 от 25.05.2009 г. относно: Документиране на услуги, извършени по електронен път, което третира и въпроса за получаване на суми в брой от служители на фирмата, на места, отдалечени от търговския обект, където има касов апарат. Аналогично, ако ще получавате плащания в брой, трябва да имате фискални устройства, които да издават касов бон, съдържащ “Без Стационарен Обект” или другия допустим вариант – да си осигурите други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата, и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г.