Ред за осчетоводяване на ЗП и открито ЕТ, което предприятие на едноличен търговец няма да има дейност, нито приходи, нито разходи (лицето е принудено да вземе язовир в определено село по наредба на общината на концесия за опазване на язовирите в България и понеже животните пият вода от язовира и няма в това населено място друг ползвател, общината предлага животновъдът да приеме концесията – но той е регистриран като земеделски производител и понеже не може да приеме концесията, се задължава да се регистрира като фирма ЕТ). Питането е:
1. Как да продължи осчетоводяването на ЗП след 01.08.2018 г.;
Досега е на 60% признати разходи в определяне на облагаемия доход от дейността като ЗП. Промяна във фонд Земеделие не се налага, остава регистриран като земеделски производител по ЕГН. Като ЕТ няма да има дейност. Налага ли се промяна?
2. Следва ли да се подават уведомления по чл. 123 от КТ – работниците се водят и работят в ЗП?
3. Как следва да се продължи осигуряването на самоосигуряващото се лице в качеството си на ЗП или ЕТ (лицето се осигурява върху 550 лв. в ЗП – избран доход).
Трябва ли да настъпи промяна от 01.08.2018 г.?
4. Относно регистрацията по ЗДДС от 31.07.2018 г. настъпи промяна и лицето премина на автоматично по регистрация по Булстат и декларацията по ДДС се подаде по Булстат. Питането ни е трябва ли да променяме фактурите по прихода по Бул- стат и касовия апарат (след регистрация като ЕТ не сме имали приход)?
Лицето е регистрирано като ЗМ по ЕГН в Министерство на земеделието и храните, областна дирекция “Земеделие”, гр. Стара Загора на 27.02.2013 г. ЗП отглежда животни, има закупен овчарник, има дълготрайни материални и наматериални активи: притежава движима собственост и има регистрирано фискално устройство, има нает работник по трудови правоотношения, краткотрайни материални активи, незавършено производство, салда по сметки на доставчици и клиенти и други разчети. Седалище и адрес на управление съвпада с адреса за кореспонденция. Предвид гореизложеното за лицето възниква ли задължение по възникналата промяна с регистрацията на ЕТ? Нашето желание е да си остане по начина на досега воденото счетоводство поради факта, че нямаме промяна в приходи и разходи. Предвирително благодарим за насоките, които ще ни дадете!

При положение че предприятието на ЕТ няма да има предмет на дейност продажба на непреработени продукти от селско стопанство, то за придобитите си доходи от друга стопанска дейност, физическото лице – земеделски стопанин ще продължи да облага дохода си от стопанска дейност по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, който изисква:
/Облагаемият доход да се формира, като от придобития доход се приспаднат 60 на сто разходи за дейността, от доходите за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
/Облагаемият доход да се формира, като от придобития доход се приспаднат 40 на сто разходи за дейността, от доходи за производство на преработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство.
При положение че предприятието на ЕТ ще назначава персонал, който преди това е имал трудови правоотношения със земеделския стопанин, то ще е налице хипотеза на промяна на прав- ноорганизационната форма на предприятието (чл. 123, ал. 1, т. 5 от КТ), което ще изисква подаване на уведомление по реда на чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда. Ако персоналът остане в трудови правоотношения със земеделския стопанин, не е налице промяна на работодателя, поради което чл. 123 от КТ няма да е приложим.
По силата на КСО основанието за осигуряване като регистриран земеделски стопанин (чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО) е различно от основанията за осигуряване като едноличен търговец (чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО), поради което след като физическото лице осъществява трудова дейност и на две основания, то и дължи осигурителни вноски на база тези две различни основания. В същото време съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуря- ващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица самоосигурява- щите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето, но лицата, регистрирани като земеделски стопани или тютюнопроизводители, когато едновременно с тази дейност упражняват и дейности по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, се осигуряват върху минималния осигурителен доход, определен за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване. От тази разпоредба следва, че лицето, което упражнява дейност като земеделски производител и като едноличен търговец, следва да се осигурява авансово по реда за осигуряване на едноличен търговец.
В издаваните от предприятието на ЕТ фактури за продажби следва да вписвате своя ДДС номер и своя Булстат номер, а в издаваните от земеделския стопанин фактури за продажби следва да вписвате своя ДДС номер и своето ЕГН.
След като в свидетелството за регистрация на фискално устройство съгласно Приложение № 11, към чл. 17, ал. 2 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуе- рите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, се изисква вписването на идентификационния номер по чл. 84 от ДОПК (т.е. Булстат) на предприятието на ЕТ, а на физическите лица, които не са ЕТ, се изисква вписване на единния граждански номер (ЕТ), то ако предприятието на ЕТ ще осъществява продажби в брой, за него следва да се регистрира отделно фискално устройство.