“Поради продължително отсъствие на служител сключихме срочен трудов договор за заместване на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 ® КГ. Два месеца по-късно заместникът постъпи в болница и се наложи да наемем на работа нов човек, отново със срочен договор като заместник. Междувременно титулярът на длъжността заяви, че ще напусне. Имаме желание да оставим на работа втория заместник. Необходимо ли е с него да сключим нов трудов договор или допълнително споразумение и възможно ли е да прекратим договора с първия заместник, докато той е в отпуск по болест?”

При сключването на трудов договор за определен срок на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ страните са договорили, че той ще бъде прекратен при настъпването на едно условие – завръщането на замествания на работа. Особеното в конкретния случай е, че е сключен срочен трудов договор с втори заместник.

Относно прекратяването на трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител са възможни две хипотези:

– договорът да се прекрати поради настъпването предвиденото в него условие за прекратяване – завръщането на замествания;

– договорът да се прекрати поради прекратяването на трудовия договор със замествания.

По отношение на втория договор трябва да имате предвид, че той се прекратява както със завръщането на титуляра на длъжността, така и със завръщането на този служител, с който е сключен първият по ред срочен договор за заместване. В случая поради прекратяването на трудовия договор с титуляра е налице основание за прекратяване на срочните трудови договори и с двамата заместници.

Самото прекратяване на договора със заместника или на договорите със заместниците става със заповед на работодателя, която се издава на основание чл. 325, т. 5 КТ – това е едно от основанията за прекратяване на трудов договор без предизвестие.

Няма пречка трудовият договор с първия заместник да бъде прекратен независимо от факта, че към момента на прекратяване на договора
със замествания той ползва отпуск по болест. В този случай не се прилага закрилата, предвидена в чл. 333 КТ. Цитираната разпоредба намира приложение само при прекратяване на трудовото правоотношение с отправяне на предизвестие от страна на работодателя по чл. 328, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 11 и при дисциплинарно уволнение.

В случай че намерението Ви е да оставите на работа втория заместник, няма да бъде необходимо с него да се сключва допълнително споразумение или нов трудов договор. Право на работодателя е да прецени дали и кой точно от заместниците да остане на работа вместо напусналия титуляр на длъжността. Законът предвижда възможност срочният трудов договор за заместване да се трансформира в безсрочен при едновременното наличие на две предпоставки – трудовият договор с титуляра да е прекратен и заместникът да е продължил да изпълнява задълженията си 5 работни дни след това прекратяване без писмено възражение от работодателя (чл. 69, ал. 1 КТ). Така трудовият договор за заместване ще се превърне в безсрочен по силата на законовата разпоредба.