СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ВИЕМА КОНСУЛТ

 • Обработка на първичните счетоводни документи – проверка,класиране,съхраняване.
 • Текущо осчетоводяване на стопанските операции.
 • Водене на складови наличности.
 • Начисляване на амортизации.
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите.
 • Ежемесечно изготвяне и подаване към данъчния орган на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС по електронен път.
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации.

  Какво е VIES?

  VIES е информационна система за обмен на ДДС информация (VAT Information Exchange System) между държавите членки, която обработва и съхранява данни от VIES декларациите на регистрираните по ЗДДС лица, осъществяващи сделки в рамките на ЕС.
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации.

  Какво е ИНТРАСТАТ?

  Системата “ИНТРАСТАТ” се прилага за събирането на данни за вътрешно-общностни изпращания и/или пристигания на стоки, осъществени между Република България и страните-членки на Европейския съюз.
 • Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента.
 • Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента.
 • Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет.
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета.
 • Изготвяне на справки, поискани от клиента

Актуално

advertisement

Архив

Намерете ни във Фейсбук