Търговска фирма, регистрирана по ДДС, сключва договори с дистрибутори за продажбата и рекламирането на своите стоки. С цел увеличаване на продажбите търговската фирма иска да раздаде бо- нуси на партньорите си под формата на ваучери от фирма Содеко Пасе България, различни от ваучери за храна (ваучери за подаръци), обвързани с размера на продажбите.
1. Как следва да се осчетоводи запри- хождаването на ваучерите (в сметка 509 Други парични средства или в сметка 304 Стоки)?
2. Какви документи следва да се изготвят за раздаването на ваучерите?
3. Следва ли да има касов бон при раздаването на ваучерите?
4. Разходът за ваучерите може ли да се третира като разход за реклама, или за него се дължи данък представителни разходи съгласно ЗКПО?
5. Фирмата има ли някакви задължения по ЗДДС?

 

Решението дали закупените ваучери ще се отчитат първоначално и последващо по определена счетоводна сметка зависи от естеството на съответния актив. Видно от вашето запитване, закупените ваучери представляват средство, с което вашето предприятие ще се разплаща (раздава бонуси) със своите дистрибутори по повод на достигане на определени нива на продажби. Ето защо по своята същност ваучерите ще изпълняват функцията за средство за разплащане и поради тази причина тяхното докладване във финансовите отчети следва да бъде в раздела на паричните средства. В този смисъл тяхното текущо отчитане в счетоводните регистри най-удачно би било да стане по сметка Други парични средства. Имайки предвид, че посредством ваучерите вашето предприятие ще заплаща възнаграждение на своите клиенти, то следва предварително да изясним, че естеството на сделката представлява за получателя възнаграждение (приход от услуга), а за вашето предприятие ще представлява разход (разход за бонуси, реклами и др. п.), която, за да бъде данъчно призната, следва да бъде и документално обоснована. За целта вашият контрагент следва да издаде документ (фактура), съдържащ реквизитите, предвидени в чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 114, ал. 1 от ЗДДС. Във фактурата следва да бъде коректно отбелязан начинът на плащане –             „с ваучер“, като по този начин вашето предприятие може да проследи отчетността по повод на използване на съответните ваучери. Съгласно изискванията на чл. 118, ал. 3 от ЗДДС, фискалният и системният бон, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип илц от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка -на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства. Поради тази причина, кога- то вашето предприятие заплаща услуги с ваучер, предоставящият услугата (т.е. вашите дистрибутори) следва към първичния счетоводен документ, документиращ услугата (фактурата), да издават и прикрепят касова бележка, издавана от фискално устройство по смисъла на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 з. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Тъй като разходът, за който вие заплащате с ваучери, представлява възнаграждение (бонуси) на вашите дистрибутори, може текущо да бъде отразяван в счетоводните регистри като разход за външни услуги (разходи за дистрибуция), но при изготвяне на финансовия отчет с тези суми следва да се намали оценката на приходите от продажби на стоки и услуги, докладвана в отчета за приходите и разходите (отчета за всеобхватния доход). Представянето на приходите от продажби по този начин е регламентирано в приложимия счетоводен стандарт СС 18 – „При- ходп/Уреспективно МСС 18 – „Приходи“. Според параграф 3.4. от СС – 18, при продажба на стоки или услуги в замяна на несходни услуги (как- то е в случая услуга за промоциране на стоката и реализиране на определени количества продажби от дистрибуторите), приходът се определя по справедливата стойност на получените стоки или услуги, коригирана със сумата на всички преведени парични средства (в случая ваучери). Значително по-ясно и недвусмислено е дадено определението за оценяване на приходите в МСфО. Според параграф 10 от МСС – 18 сумата на прихода следва да се оценява по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение, като от него се приспаднат сумите на търговските отстъпки и отстъпките за по-голя- мо количество, направено от отчитащото се предприятие.
Пример: Вашето предприятие е продало на своите дистрибутори стоки в размер на 100 000 лева (без ДДС), като според договорните условия с дистрибуторите същите ще получат бонус в размер на 3% за реализирания оборот. За съответния отчетен период вашето предприятие ще заплати посредством ваучери възнаграждение в размер на 3 000 лева (3% х 100 000 лв. = 3 000 лв.), като заплатеното възнаграждение (по издадената от дистрибутора фактура) може да се отрази в счетоводните регистри по следния начин:
Дебит сметка Разходи за Външни услуги –
3 000 лева.
аналитична подсметка – бонус оборот
Кредит сметка Други парични средства –
3 000 лева.
аналитична подсметка – ваучери
За осъществените продажби към дистрибутора ще съставите счетоводното записване:
Дебит сметка Парични средства (Клиенти) –
120 000 лева.
Кредит сметка Приходи от продажби –
100 000 лева.
Кредит сметка Разчети за ДДС при продажби- – 20 000 лева.
В отчета за приходите и разходите (отчета за всеобхватния доход) сумата в размер на 3 000 лева не следва да се докладва като разход за външни услуги, а трябва да се приспадне от брутната сума на продажбите и същите следва да се докладват във финансовия отчет на стойност 97 000 лева (97 хил. лв.).
По отношение на получените от вашите дистрибутори фактури, които заплащате с ваучери, следва да кажем, че за тях ще имате право на приспадане на ДДС, при условие че са спазени общите принципни постановки и изисквания за приспадане правото на данъчен кредит, регламентирани в ЗДДС.
Следва да имате предвид, че ако раздаваните от вас бонуси (под формата на ваучери), не са изрично договорени с дистрибуторите ви и не се включват във възнаграждението им (т.е няма да получите фактура за направеното от вас плащаме), а се раздават от вас по ваша преценка и. усмотрение, същите следва да се разглеждат като безвъзмездно дадени средства (дарения). В този случай, вие следва при раздаването на бонусите да отчетете сумата по дебита на сметка Други разходи, аналитична подсметка Разходи за дарения. И при изготвяне на ГДД и формиране на данъчния ви облагаем резултат следва да се съобразите с регулирането на разходите за дарения в ЗКПО. А именно да увеличите счетоводната си печалба за данъчни цели с всички разходи за дарения извън тези, посочени в чл. 31 от ЗКПО (чл. 26, т. 7 от ЗКПО).