Нашето предприятие има сключен договор с професионална гимназия и при нас работят ученици в дуална система на обучение, във  връзка с което възникнаха някои практически въпроси:
1. Трябва ли трудовият договор да се прекратява през лятната ваканция или следва да водим ученика в неплатен отпуск?
2. При заболяване учениците следва ли да представят на работодателя болничен лист за временна неработоспособност?
3. Как се ползва платен годишен отпуск от учениците в дуалната система на обучение?
4. Работодателят следва ли да предоставя всички допълнителни придобивки, които осигурява на служителите, които работят при него по трудово правоотношение (ваучери за храна, служебен транспорт, карти за спорт и т.н.)?

 

 

Дуалното обучение (или дуална система на обучение) е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство между институция в системата на професионалното образование и обучение и един или няколко работодатели (чл.17а от Закона за професионалното образование и обучение – ЗПОО). Най-общо става дума за паралелно обучение в професионално учебно заведение и в предприятие, при което се целй едновременно натрупването на теоретични знания и практически опит в упражняването на съответната професия. Основната характеристика на обучението чрез работа (дуалното обучение) е, че то включва практическо обучение в реална работна среда и обучение в образователна институция. Към него се прилагат едновременно правилата на Закона за професионалното образование и обучение, Кодекса на труда и Наредба №1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение).
По първия от поставените въпроси: съгласно чл.14, ал.1 от Наредба №1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение), продължителността на обучението чрез работа (дуална система на обучение) се определя с рамковите програми по чл.11 от ЗПОО за учениците, а за лицата, навършили 16 години – с рамковите програми по чл.12 от ЗПОО. Продължителността на тези рамкови програми е определена в години, следователно не се предполага договорите да се прекратяват и в началото на следващата учебна година да се сключват отново.
Според чл.15 от Наредбата практическото обучение в реална работна среда на ученици в XI и XII клас започва от началото и се осъществява през цялата учебна година по график. Графикът за разпределение на учебното време се разработва съвместно и се утвърждава от работодателя/ите и директора на институцията по чл.9, ал.1. Оттук следва, че учениците работят през учебната година, а не и по времето, в което нямат учебни занятия (т.е. през ваканциите).
Работодателят няма право да предоставя на работника или служителя неплатен отпуск, без той да го е поискал. В случая някакво специално документално „оформяне“ на отсъствието не е и нужно, доколко- то за периода на лятната ваканция учениците няма да бъдат включвани в графика за работа.
По отношение на ползването на отпуски: дуалното обучение се осъществява чрез трудов договор по чл.230 от КТ, а редът за разрешаване на отпуск поради временна неработоспособност по трудов договор е един и същ – с представяне на болничен лист съгласно Наредбата за медицинската експертиза.
По отношение на платения годишен отпуск са налице някои специфики. Съгласно чл.155, ал.1 от КТ всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск. За да ползва това право обаче е необходимо да е придобил най-малко 8 месеца трудов стаж. Непълнолетните работници и служители имат право на удължен платен годишен отпуск от най-малко 26 работни дни.
Следователно, за да ползват ефективно платен годишен отпуск, лицата трябва най-напред да придобият изискуемия стаж съгласно правилата за изчисляване на стажа по Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. Ако се получи така, че договорите се прекратят преди да са придобити 8 месеца трудов стаж, ще се дължи обезщетение за неиз-
ползван отпуск.
По отношение на социалните придобивки: тъй като лицата, полагащи труд в условията на дуално обучение, придобиват качеството на работници и служители, няма основание те да не получават всички социални придобивки като останалите работници и служители в предприятието. Този извод произтича от принципа на равнопоставеност и недопускане на дискриминация в трудовите отношения.