“Назначихме служител на трудов договор по чл. 114 КТ като длъжността, която изпълнява по силата на договора, е “продавач-консултант”. Интересува ни след като този трудов договор е сключен на основание чл. 114 КТ признава ли се периодът от време, за който лицето е работило по него, за трудов и осигурителен стаж и необходимо ли е да се оформя трудовата книжка? Освен това ни интересува и какъв е размерът и съотношението на дължимите осигурителни вноски?”

 

Когато става въпрос за трудов договор, сключен на основание чл. 114 КТ, в цитираната разпоредба изрично е предвидено, че периодът от време, за които лицето е изпълнявало трудовите си задължения, не се признава за трудов стаж. Именно поради тази причина съответният работник или служител не може да се ползва от някои права, които по силата на КТ са предоставени на лицата, за които периодът от време на работа по трудово правоотношение се признава за трудов стаж. Така в конкретния случаи Вашият служител няма право на платен годишен отпуск, тъи като този отпуск се полага пропорционално на времето, което се зачита за трудов стаж. Когато този договор е допълнителен, по него не се изплаща и допълнително трудово възнаграждение за прослужено време (т.нар. “клас”).
Но за да не се признава времето, отработено по трудов договор на основание чл. 114 КТ за трудов стаж, е необходимо да бъде изпълнено и предвиденото в текста на законовата разпоредба условие – при работодателя по този договор лицето да не работи повече от 5 дни или общо 40 часа в месеца. Така определеният максимален размер на работното време изисква от страните по договора още при неговото сключване да имат ясна представа как ще бъде разпределено работното време за календарен месец. След като сте сключили договор за работа до 5 дни в месеца, е необходимо в качеството си на работодател предварително да сте изготвили график, които да е съобразен с полагането на труд от тези работници и служители, които работят по силата на трудови договори по чл. 114 КТ.
Тъи като сте посочили, че трудовият договор е за длъжност “продавач-консултант”, трябва да знаете, че в трудовото законодателство няма ограничение, относно това за какви длъжности може да се сключва договор за работа до 5 дни (40 часа) месечно. Общото правило обаче е този вид договор, които е известен още като “трудов договор за краткотрайна услуга”, да се сключва за работи и длъжности, които имат случаен характер за дейността на работодателя и не е икономически целесъобразно да се създава самостоятелна бройка в щатно-длъжностното разписание. Именно за повече ефективност при работата на предприятието в разпоредбата на чл. 114 КТ е предвидено трудът по договор за работа до 5 дни (40 часа) месечно да се полага не само в последователни дни (часове), а и разпокъсано в рамките на календарния месец.
По отношение на задълженията по ДОО за лицата, които работят по трудов договор за работа до 5 дни в месеца, е без значение размерът на уговореното трудово възнаграждение. В чл. 4, ал. 2 КСО е предвидено работниците и служителите, които работят с договор по чл. 114 КТ, да бъдат осигурявани задължително за следните социални рискове – инвалидност, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест. Основанието за внасяне на вноските е, че по своята правна природа правоотношението е трудово.
Независимо от това, че периодът от време, за които лицето работи с договор по чл. 114 КТ не се признава за трудов стаж, работодателят (в качеството си на осигурител) е длъжен да внася осигурителните вноски за изброените в разпоредбата на чл. 4, ал. 2 социални рискове.
Съотношението, по което се разпределят вноските между осигурителя (работодател) и осигурения (работника или служителя) за 2005 г. е 70 : 30 (чл. 6, ал. 3 КСО), като вноската за фонд “трудова злополука и професионална болест” и вноската за ДЗПО в професионален пенсионен фонд е изцяло за сметка на работодателя.
От значение за размера на вноските е категорията труд за съответната длъжност, като за длъжността “продавач-консултант” се работи при условията на трета категория труд. За тази категория труд размерът на вноската е 29 на сто плюс вноска за трудова злополука и професионална болест.
Съотношението на вноските работодател- работещ, когато работникът или служителят е роден преди 01.01.1960 г. е:
– 20,3 на сто за сметка на работодателя (за фондовете на ДОО и вноска за трудова злополука и професионална болест);
– 8,7 на сто за работещия (за фонд “Пенсии”).
Когато работникът или служителят е роден след 31.12.1959 г., разпределението, е:
– за работодателя – 18,2 на сто за фондовете на ДОО плюс вноска за трудова злополука и професионална болест и 2,1 на сто за ДЗПО в универсален пенсионен фонд;
– за работещия – за фонд “Пенсии” вноската е 7,8 на сто и за ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 0,9 на сто.
При оформяне на трудовата книжка при сключване и прекратяване на трудов договор по чл. 114 КТ в нея се вписват обстоятелствата по чл. 349 КТ – длъжност (“продавач-консултант”), размера на трудовото възнаграждение, датата на постъпване на работа и датата и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, а също и данните по чл. 4 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. При оформянето на трудовата книжка, когато трудовото правоотношение се прекратява, трябва да имате предвид, че в случая трудовият и осигурителният стаж на лицето не съвпадат.