В края на 90-те години е придобита земя чрез дарение, за която през 2016 г. е учредено право на строеж на строител, като той обезщетява собствениците й с апартаменти, които те ползват, т.е. не са продали. Позовавайки се на чл. 13, ал. 1, т. 1 “б” от ЗДДФЛ, те не са декларирали доход от сделката и не са платили данъци. От НАП искат да се плати данък по реда на чл. 33 от ЗДДФЛ, по който се казва, че се дължи данък върху разликата между стойността на придобиване на земята, която е нула, и продажната цена на апртаментите.
В чл. 13 се казва “продажба или замяна”, докато в чл. 33 се цитира продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество.
Ограниченото вещно право може ли да се тълкува като замяна и съответно собствениците да попаднат в чл. 13 или си е отделно понятие и не попада в чл. 13 и в този случай независимо колко години са минали от придобиването на имота дължи ли се данък?

 

Предвид специфичното предназначение на разпоредбите на ЗДДФЛ понякога се налага да се възприема специално тълкуване на съдържанието на някои използвани в тях понятия или изрази, което се отличава от тривиално възприетото им съдържание или смисъл. В такива случаи в Допълнителните разпоредби (ДР) на закона се дава онова съдържание, което приема закона за своите цели, или се ползва съдържанието му, дадено в други сродни нему закони. В ДР на действащия закон или сродни (подоходни) закони липсва такова тълкуване на понятието “замяна”, което дава основание да се приеме, че под “замяна” ЗДДФЛ разбира всички видове разменяне на вещни или имотни ценности, обект на договорите за замяна. В този смисъл въпросът дали прехвърлянето на ограничено вещно право (каквото по същество представлява прехвърлянето на правото на строеж срещу недвижимо имущество) може да се тълкува като “замяна” по смисъла на т. 13, ал. 1, т. 1″б” от закона, не би следвало да се разглежда извън общото правно тълкуване относно това какво може да бъде предмет на такъв договор.
Според това право (цитираме): “Предмет на договора за замяна могат да бъдат различни вещи. В зависимост от уговорката на страните е възможно сключването на договор за замяна на правото на собственост върху една вещ срещу правата на собственост върху няколко вещи. Предмет на задълженията по договора за замяна могат да бъдат заместими и незаместими вещи, движими и недвижими вещи, родово определени или индивидуално определени вещи, и пр. Заменяните вещи могат да бъдат от различен вид: движима срещу недвижима вещ, заместима срещу незаместима вещ, индивидуално определена срещу родово определена вещ, и пр.
Предмет на замяната може да бъде както правото на собственост върху вещите, така и различните видове ограничени вещни права върху тях. Договорът за замяна може да води до прехвърлянето или учредяването на две или повече вещни права върху две или повече различни вещи. Възможни са например замяна на право на собственост върху един недвижим имот срещу учредяването на право на строеж върху друг, замяна на право на строеж срещу прехвърляне на право на собственост върху една вещ и учредяването на право на ползване на друга вещ, прехвърляне на собствеността върху една движима вещ срещу учредяването на сервитутно право върху определен недвижим имот, и пр.”
Изложеното дава основание да се направи заключение, че прехвърлянето на правото на строеж срещу апартаменти представлява замяна по смисъла на ЗДДФЛ.