Българско дружество търгува със стоки през онлайн платформата на Амазон САЩ /Amazon USA/ и Ebay USA. Купува от едната платформа и продава през другата на физически лица в САЩ. Стоките се транспортират от склада на Амазон в САЩ или от Китай директно до клиента в САЩ. Нужно ли е българското дружество да бъде регистрирано по ЗДДС в България, ако извършва само тези доставки? Ако е регистрирано по ЗДДС, трябва ли да декларира тези доставки в дневниците по ЗДДС? Ако трябва да ги декларира по ЗДДС, трябва ли да се издават протоколи за начисляване на ДДС върху покупките и трябва ли да се начислява ДДС на продажбите? Ако не се начислява ДДС на продажбите, какво е основанието за неначисляване на ДДС?
Печалбата в България подлежи ли на облагане с 10%?
Възможно ли е в счетоводния софтуер да се отразява цялата сума на закупените стоки и продадените такива помесечно, а в отделни файлове да се води разбито информацията по дати?

 

 

 

В запитването си поставяте няколко въпроса,
свързани с дейността ви при онлайн търговията, която осъществявате извън територията на България. При изложените обстоятелства отговорите на тези въпроси са:
1. Нужно ли е българското дружество да бъде регистрирано по ЗДДС в България, ако извършва само тези доставки?
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, на задължителна регистрация по общ ред подлежат данъчно задължените лица, които в рамките на 12 последователни месеца осъществяват облагаем оборот от и над 50 000 лв. За целите на регистрацията облагаем оборот е сумата от данъчните основи на облагаемите доставки (включително тези, облагаеми с нулева данъчна ставка) и доставките на финансови и застрахователни услуги съответно по чл. 46 и 47 от закона.
Съгласно чл. 12 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, когато е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка.
Предвид посочените разпоредби, за да се прецени дали извършваните от дружеството доставки формират оборот за регистрация по реда на ЗДДС, следва да се определи тяхното место- изпълнение.
Местоизпълнението за доставките на стоки се определя по реда на чл. 17 от ЗДДС. В зависимост от конкретните обстоятелства, при които се извършва доставката им, нейното место- изпълнение е там където се намира стоката при прехвърлянето на собствеността върху нея или при фактическото й предоставяне на купувача.
При посочените в запитването обстоятелства наличието и движението на стоките, с които търгува дружеството, е изцяло извън територията на страната. Следователно техните доставки са с местоизпълнение извън територията на страната, съответно извън обхвата на ЗДДС и не формират облагаем оборот за задължителна регистрация.
Независимо от това дружеството ви може да се регистрира за целите на облагането, тъй като разпоредбата на чл. 100, ал. 1 от закона дава възможност на лицата да се регистрират по свой избор и преди достигането на посочения оборот. Бихме казали, че то дори е заинтересовано да направи този избор, тъй като по силата на чл. 69, ал. 2, т. 1 от ЗДДС доставките с место- изпълнение извън територията на страната, които биха били облагаеми, ако са с местоизпълнение на нейна територия, ще му дават право на данъчен кредит за доставките на стоки и/или услуги, използвани при дейността му във връзка с онлайн търговията на въпросните стоки.
2. Ако е регистрирано по ЗДДС, трябва ли да декларира тези доставки в дневниците по ЗДДС?
В случай че дружеството е регистрирано по ЗДДС (независимо дали по общ ред или по избор), то следва да отразява данните за доставките, в които участва в данъчните регистри и в справките декларации за съответните данъчни периоди. Във фактурите, които издава (ако издава такива предвид това, че купувачи на стоката най- вероятно са физически лица), то няма да начислява ДДС, а като основание за това ще посочва в тях „чл. 86, ал. 3 от ЗДДС“. Както бе посочено в т. 1 обаче на основание чл. 69, ал. 2, т. 1 от ЗДДС доставките му дават право на данъчен кредит. Доставките с местоизпълнение извън територията на страната впрочем участват и при определяне размера на чл. 73 от ЗДДС за целите на частичния данъчен кредит. В резултат на това дружеството ще отрази данните за доставките си в колона 23 на дневника за продажби и в клетка 18 на справката декларация за съответния данъчен период. В случай, че не издава фактури за доставките си, данните за продажбите се документират и регистрират чрез отчет по чл. 119 от закона.
Данните от фактурите за получените доставки на продаваните стоки се отразяват в колона 12 на дневника за покупките и клетка 18 на справката декларация за съответния данъчен период.
3. Ако трябва да ги декларира по ЗДДС, трябва ли да се издават протоколи за начисляване на ДДС върху покупките и трябва ли да се начислява ДДС на продажбите? Ако не се начислява ДДС на продажбите, какво е основанието за неначис- ляване на ДДС?
Декларирането на доставките не води до задължение нито за самоначисляване на данък с протоколи за покупките, нито за начисляване на такъв за продажбите. Основание за това е обстоятелството, че доставките на стоките, с които търгува дружеството (както на купуваните, таки и на продаваните) са с местоизпълне- ние извън територията на страната и ДДС за тях у нас не се дължи. Както посочихме по-горе, нормативно основание за неначисляване на данък за продажбите е чл. 86, ал. 3 от закона.
Тъй като голяма част от доставките, в които участвате, са с местоизпълнение на територията на САЩ е наложително дружеството да се запознае с тяхното законодателство, тъй като може да се окаже, че в тази връзка има задължения там.
4. Печалбата в България подлежи ли на облагане с 10%?
Обект на подоходно облагане са доходите на юридическите лица, с източник в страната и в чужбина. По силата на чл. 13 от ЗКПО, когато доходът е от източник държава, с която България има сключено споразумение, което съдържа разпоредби, различни от тези в закона, приложими са разпоредбите на споразумението. Между България и САЩ има сключено споразумение за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Съгласно чл. 7, ал. 1 от споразумението „Печалби от стопанска дейност“ – Печалбите на предприятие на едната договаряща държава се облагат с данък само в тази държава, освен ако предприятието извършва стопанска дейност в другата договаряща държава чрез място на стопанска дейност, разположена там. Ако предприятието извършва стопанска дейност по този начин, печалбите на предприятието могат да се облагат в другата държава, но само такава част от тях, каквато е причислима към това място на стопанска дейност. Следователно предвид това, че при обстоятелствата, посочени в запитването, дружеството няма обект на стопанска дейност в САЩ, печалбата, която реализира от въпросните онлайн продажби ще са облагаеми у нас по реда, определен за целта в ЗКПО.
5. Възможно ли е в счетоводния софтуер да се отразява цялата сума на закупените стоки и продадените такива по месечно, а в отделни файлове да се води разбито информацията по дати?
Начинът, по който ще водите счетоводната си отчетност (включително компютърната), следва да отговаря на изискванията на съответните счетоводни стандарти и ЗСч, и да дава ясна и точна информация за извършваните сделки и свързаните с тях отчетни документи. Как ще бъде структурирана тя е по ваш избор, стига да осигурява изпълнението на тези изисквания.