Поради предстоящи масови уволнения предстои да уведомим Агенция по заетостта, а също и представителите на синдикалната организация в предприятието. Има ли разлика между двете уведомления?

 

Работодателят уведомява Агенция по заетостта, както и представителите на работниците и служителите в предприятието за предстоящите масови уволнения 45 дни предварително – това задължение е предвидено в разпоредбата на чл. 24, ал. 1 ЗНЗ. Относно съдържанието на уведомлението трябва знаете, че цитираната по- горе разпоредба кореспондира със задължението за предоставяне на информация по чл. 130а КТ.
Разпоредбата на чл. 130а КТ определя какво да бъде съдържанието на уведомлението до представителите на работниците и служителите в предприятието:
– причините за предстоящото уволнение;
– броя на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени;
– броя на заетите в предприятието;
– предвидените критерии за подбора на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени;
– времето, през което ще се извърши уволнението.
Когато в предприятието има синдикална организация (организации), те са представители на работниците и служителите по смисъла на чл. 130а КТ, а когато такава организация няма – работниците и служителите могат да излъчат свои представители по реда на чл. 7, ал. 2 КТ.
Както в чл. 24, ал. 1 ЗНЗ, така и в чл. 130а, ал. 1 КТ е предвидено работодателят да изпраща уведомление до Агенция по заетостта и до представителите на работниците и служителите 45 дни преди уволненията. Но в уведомлението до Агенция по заетостта информацията трябва да съдържа освен изброеното в чл. 130а КТ също и информация относно проведените предварителни консултации с представителите на работниците и служителите. Това означава, че уведомлението до Агенцията по заетостта се изпраща след като консултациите по чл. 130а са вече проведени, за да се изпълни изискването на чл. 24, ал. 3 ЗНЗ.
От своя страна Агенция по заетостта изпраща копие на полученото уведомление до Общинска администрация, ТП на НОИ и териториалното поделение на Инспекция по труда.
Кои уволнения са масови е определено с § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на КТ. Те са в зависимост от съотношението между числеността на персонала в предприятието и броя на предстоящите за уволнение работници или служители. Но за да са налице “масови уволнения”, те трябва да се извършват само на някое от следните основания по чл. 328, ал. 1 КТ:
– закриване на предприятието или част от него;
– съкращаване на щата;
– намаляване обема на работа;
– спиране на работа за повече от 15 работни дни.