Частна охранителна фирма, осъществяваща видеонаблюдение върху търговски обекти и публично достъпни места (улици), следва да определи длъжностно лице по защита на данните по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните / ОРЗД/). Това е изрично посочено в Насоките за длъжностните лица по защита на данните, приети от Работната група по чл.29. Ние попадаме в тази хипотеза и сме определили длъжностно лице. Трябва ли и как да уведомим Комисията за защита на личните данни? Нужно ли е да представяме доказателства за квалификацията му (дипломи и/или други документи)?

 

Правилно в запитването се посочва, че при описаната фактическа обстановка обработването на лични данни съставлява част от основните дейности на администратора, което от своя страна обуславя и задължение за определяне на длъжностно лице по защита на данните по смисъла на член 37, параграф 1 от ОРЗД. Това е служител на администратор на лични данни или външно за организацията на администратора лице, натоварено с консултативни функции в областта на защитата на личните данни, надзор по спазването на регламента в организацията на администратора и повишаването на осведомеността и обучението на персонала.
В края на месец май 2018 г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) прие образец на Уведомление, който администраторът/ обработващият лични данни следва да попълни и подаде в КЗЛД. Указания относно попълването се съдържат в самото Уведомление, което може да бъде намерено на интернет страницата на Комисията.
Най-общо, образецът предвижда попълване на правноиндивидуализиращите белези на администратора или обработващия, основанието за определяне на длъжностно лице по защита на данните, идентификация и адрес за кореспонденция с това лице. При промяна на обстоятелства относно подадено в КЗЛД уведомление за определено длъжностно лице по защита на данните, същите се описват в придружително писмо, към което се прилага нов формуляр с актуалната информация.
Уведомлението се изпраща в КЗЛД по някой от следните начини:
1. Лично, на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2.
2. С писмо на адрес: гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, Комисия за защита на личните данни.
3. На имейла на КЗЛД – kzld@cpdp.bg. В този случай Уведомлението трябва да бъде подписано с Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Тъй като Регламентът не съдържа конкретни образователни изисквания по отношение на длъжностните лица по защита на данните (освен че те трябва да притежават задълбочени експертни познания в областта на законодателството и практиката на защитата на личните данни), не е предвидено образованието и квалификацията на така определеното лице да се удостоверяват със съответни документи пред КЗЛД.