Длъжен ли е работодателят да издава УП-3 при работа на непълно работно време и при полагане на извънреден труд след последните промени?

 

 

От 1 януари 2005 г., на основание чл.38, ал.16 и ал.17 на от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са полагали извънреден труд.
Според Кодекса на труда (КТ) извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя и за който е изплатено възнаграждение за извънреден труд по реда на Кодекса.
В този случай осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд, след превръщане на нощните часове през нощните смени в дневни, се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време.
За преценяване правото на пенсия и изчисляване на нейния размер сумата от часовете положен извънреден труд се разделят на законоустановеното работно време и стажът се зачита в дни и часове. След изчисляването му по реда на чл.38, ал.16 и 17 от НПОС извънредният труд се прибавя към зачетения осигурителен стаж за законоустановеното работно време.
При прекратяване на трудовото правоотношение на лице, което е полагало извънреден труд, осигурителят е длъжен да издаде удостоверение обр.УП-3, в което, освен зачетения осигурителен стаж за законоустановеното работно време, да посочи на отделен ред часовете положен извънреден труд. При изготвяне на УП-3 е желателно часовете извънреден труд да се посочват в образеца по години с оглед проверка с данните, посочени в регистъра на осигурените лица.
Осигурителният стаж на лицата, които работят на непълно работно време, се удостоверява също с удостоверение бразец УП-3. По тази причина за лице, което работи на непълно работно време, осигурителят следва да издаде документ, който удостоверява положения осигурителен стаж – УП-3. Ако лицето работи едновременно по два трудови договора при непълно работно време, всеки осигурител следва да издаде обр.УП-3.