Предстои пенсионирането на управителя на клон на търговско дружество, което е ЕООД. Клонът е регистриран по реда на чл.17, ал.1 ТЗ. Договорът за управление с управителя е прекратен и от страна на дружеството са изготвени необходимите документи за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. От РУСО отказват пенсионирането на управителя, тъй като считат, че не са налице условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, като се позовават на писмо №91- 01-163/24.06.2005 г. на НОИ. Какви са условията за пенсиониране в подобни случаи?

 

Според разпоредбата на чл.68 КСО правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2005 г. се придобива при едновременното наличие на две условия:
– навършена възраст от 58 г. за жените и 63 г. за мъжете;
– сбор от продължителността на осигурителния стаж и възрастта 91 точки за жените и 100 точки за мъжете.
Видно от данните, изложени във Вашето запитване, управителката на дружеството в настоящата година е навършила 58-годишна възраст, но не сте посочили данни дали отговаря на изискването за общият сбор от точки от осигурителен стаж и възраст, необходими за възникване на правото на този вид пенсия. В случай, че възрастта и общият сбор точки – 91 за жени през 2005 г. са налице, е редно пенсията за осигурителен стаж и възраст да бъде отпусната.
Трябва да имате предвид също, че към датата на подаване на заявлението за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ведно с приложенията към него трябва да е налице прекратяване на осигуряването (чл.94, ал.1 от КСО). Прекратяването на осигуряването е задължително условие за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В случая е без значение дали съответното лице е осигурявано по силата на трудов или граждански договор или има качеството на самоосигу- ряващо се лице.
В запитването изрично сте посочили, че в мотивите за отказа от ТП на НОИ е налице позоваване на писмо № 91 -01 -163 от 24.06.2005 г. В него е дадено становище именно относно това кой е моментът, от който се приема, че е налице прекратяване на осигуряването за лице, което е управител на ООД по силата на договор за управление и контрол.
За дата на прекратяване на осигуряването на лице – управител на ООД, следва да се приеме датата на решението на Общото събрание на дружеството, с което се прекратяват правомощията му на управител.
В цитираното писмо е акцентирано и това, какви допълнителни документи се подават заедно със заявлението за отпускане на пенсия:
1. Решение за прекратяване на правомощията като управител.
2. Декларация за неупражняване на дейност и решение за обстоятелството, че дружеството ще се управлява от друго лице – напр. решение на ОС на дружеството или договор с друг управител (прокурист).
Възможно е към изготвените и подадени пред ТП на НОИ документи за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст да не е приложен някой от посочените по-горе документи.
В случай, че заедно със заявлението за отпускане на пенсия по чл.68 КСО са приложени всички необходими документи и лицето отговаря на изискванията за отпускане на пенсия, можете да обжалвате отказа на НОИ. Правото за обжалване по административен ред на отказите за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст е предвидено в текста на чл.117, ал.1, т.2, б. ,,а” от КСО.
Тъй като отказът се издава като разпореждане, то се обжалва по административен ред пред ръководителя на териториалното подразделение на НОИ – РУСО. Срокът за обжалване, за разлика от краткия – 14-дневен срок за всички останали разпореждания, е тримесечен от датата на получаване на отказа.
Ръководителят на ТП на НОИ е длъжен в едномесечен срок от получаване на жалбата да се произнесе по нея с мотивирано, писмено решение. С него той може да отмени обжалваното разпореждане, с което се отказва отпускането на пенсия за осигурителен стаж и възраст и да реши въпроса по същество.
В случай, че решението на ръководителя на ТП на НОИ не Ви удовлетворява имате право да го обжалвате и по съдебен ред. Срокът за обжалване пред съда е 14-дневен и започва да тече от датата на получаване на решението. Предвид характера на производството, което е административно, първата съдебна инстанция е съответният Окръжен съд, а за София – Софийски градски съд.