Може ли да пенсионираме лице при следните обстоятелства:

– дата на раждане – 04.02.1949 г.;

– 24 год. и 8 мес. трудов стаж 2-ра категория;

– 39 год. и 9 мес. общ трудов стаж, приравнен към 3-та категория.

Може ли лицето да си закупи точки; при положение; че образованието му е „Средно- специално”?

 

Поставеният о т Вас въпрос е свързан вероятно с приложението на чл.328, ал.1, т.10 от КТ или иначе казано с възможността да освободите Ваш работник, като прекратите трудовото му правоотношение поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Съгласно действащото законодателство (чл.68, ал.1 – ал.З о т Кодекса за социално осигуряване), общите предпоставки, при кумулативното наличие на които възниква правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, са две: – навършена определена възраст (за 2006 г. изискуемата възраст за мъжете е 63 години, а за жените – 58 години и 6 месеца); – минимален брой „точки”, представляващи сбора о т възрастта на лицето, измерена в години и продължителността на зачетения му осигурителен стаж (за 2006 г. законът изисква 100 точки за мъжете и 92 точки за жените). Изключение о т това правило е въведено с разпоредбата на §4, ал.1 о т ПЗР на КСО по отношение на лицата, работили при условията на I-а и Il-а категория труд. По силата на цитираната разпоредба, до 31.12.2009 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако отговарят на изискванията за сбор о т осигурителен стаж и възраст по чл.68 о т КСО, но не по-рано о т 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд. Тъй като нормата на чл.328, ал.1, т.10 о т КТ не препраща изрично към разпоредбите на чл.68 о т КСО, допустимо е трудовото правоотношение налице, работило при условията на втора категория труд, да бъде прекратено при наличието на специфичните предпоставки на §4, ал.1 о т ПЗР на КСО (в тази насока е и указание наМТСП № 61-00-22 о т 2.07.2001 г. относно прекратяване на трудовия договор при придобиване право на пенсия). В конкретния случай, съобразно представените данни и ако приемем, че се касае за мъж (тъй като о т въпроса не става ясно), лицето ще навърши изискуемата по §4, ал.1 о т КСО възраст о т 57 години на 04.02.2006 г. Към тази дата обаче, то не отговаря на изискването за 100 точки, като общ сбор о т възрастта и осигурителния му стаж (преведен към III -та категория), тъй като не му достигат 3 години и 3 месеца осигурителен стаж (100- 57год. = 43 год.; 43 год. -39 год. и 9 мес. = 3 год. и 3 мес.). С оглед образователния му ценз -“Средно- специално” образование, лицето не може да се възползва о т разпоредбата на §9, ал.2 о т ПЗР на КСО и да „откупи” недостигащия му стаж, тъй като не отговаря на изричното изискване за завършено виеше или полувисше образование. Предвид възрастта на лицето – 57 години, неприложима е и новоприетата норма на §9, ал.З о т ПЗР на КСО (ДВ, бр. 102 о т 20.12.2005 г.), в сила о т 20.12.2005 г., регламентираща правото на лицата, на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж, да придобият право на пенсия, като „откупят” това време като стаж, тъй като посочената разпоредба изисква лицата да са навършили пенсионна възраст по чл.68, ал.1 и ал.2 о т КСО, която за 2006 г. за мъжете е 63 години.