Нашата фирма има одобрен проект по програма на ЕС за закупуване на машина. Бюджетът по него е 500 000 лв. Финансирането е 50%. Постъпил е аванс в размер на 25%, т.е 125 000 лв. Интересуват ни счетоводните записвания.

 

Счетоводните записвания, с които трябва да отразите получените авансово парични средства по финансиране на закупуването на ДМА по проекти на ЕС, не зависят от възприетата база за изготвяне на финансови отчети НСфОМСП или МСфО като в случая отчитащото се предприятие следва да докладва в своя финансов отчет актив (парични средства) и съответно пасив (финансиране за ДМА) в размер на 125 000 лева. За целта можете в хронологичните регистри да направите счетоводния запис:
Дебит сметка Разплащателна сметка в лева – 25 000 лева.
Кредит сметка финансиране на ДМА – 125 000 лева.
Според автора интерес би представлявало последващото закупуване на актива и отчитане на приходите от финансиране в текущия финансов резултат на една системна база, което до голяма степен зависи от възприетата счетоводна база за изготвяне на финансови отчети.
НСФОМСП
Предприятията, изготвящи финансовите отчети на база НСфОМСП, имат една възможност да представят получаването на безвъзмездни средства, като спазят изискванията на параграф 3.2., буква а) от СС 20 – „Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ“. В този смисъл те следва да признават финансирането като приход в текущия период, пропорционално на начисления разход за амортизация на ДМА, придобит в резултат на правителственото дарение. Ето защо предвид вашата конкретна фактическа обстановка, предлагаме следните счетоводни записвания:
За придобиване на ДМА:
Дебит сметка Машини – 500 000 лева.
Кредит сметка Доставчици – 500 000
лева.
За изплащане задължението на доставчика в пълния му размер:

Дебит сметка Доставчици – 500 000 лева.
Кредит сметка Разплащателна сметка в лева – 500 000 лева.
За получаване на останалата част от финансирането:
Дебит сметка Разплащателна сметка в лева – 125 000 лева.
Кредит сметка финансиране на ДМ – 125 000 лева.
Ако определеният полезен живот на машината е 10 години и 5 месеца (т.е. 125 месеца), то вие следва ежемесечно да признавате и 1/ 125 част от финансирането в размер на 2 000 лева (250 000 лева финансиране / 125 месеца = 2 000 лева) като текущ счетоводен приход, посредством счетоводното записване:
Дебит сметка финансиране на ДМА – 2 000 лева.
Кредит сметка Други приходи – 2 000 лева.
Респективно месечният размер на начисления разход за амортизация на ДМА ще бъде в размер на 4 000 лева (500 000 лева / 125 месеца = 4 000 лева) и за отразяването му ще трябва да бъде направен счетоводният запис:
Дебит сметка Разходи за амортизация – 4 000 лева.
Кредит сметка Амортизация на машини – 4 000 лева.
МСФО
Предприятията, изготвящи своите финансови отчети, имат две възможности за представяне на безвъзмездните средства, свързани с амортизируеми активи. Първата възможност е идентична с тази, която предприятията, прилагащи НСфОМСП, следва да приложат.
Втората възможност е с размера на получените безвъзмездни средства от ЕС да се намали балансовата стойност на актива (пар. 24 от МСС 20 – „Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавна помощ“), а размерът на получените безвъзмездни средства ще се признае в печалбата или загубата през целия живот на ДМА под формата на намален амортизационен разход. Счетоводните записвания (без първото авансово получаване на безвъзмездните средства в размер на 125 000 лева) ще бъдат следните.
За придобиване на ДМА:
Дебит сметка Машини – 500 000 лева.
Кредит сметка Доставчици 500 000 лева.
За изплащане задължението на доставчика в пълния му размер:
Дебит сметка Доставчици – 500 000 лева.
Кредит сметка Разплащателна сметка в лева – 500 000 лева.
За получаване на останалата част от финансирането:
Дебит сметка Разплащателна сметка в лева – 25 000 лева.
Кредит сметка финансиране на ДМА – 125 000 лева.
За намаляване на балансовата стойност на ДМА с размера на финансирането:
Дебит сметка финансиране на ДМА – 250 000 лева.
Кредит сметка Машини – 250 000 лева.
За ежемесечното начисляване на разхода за амортизация върху намалената балансова стойност на машината в размер на 250 000 лева (500 000 лева покупна стойност – 250 000 лева финансиране = 250 000 лева) за период от 125 месеца:
Дебит сметка Разходи за амортизация – 2 000 лева (2 000 лева = 250 000 лева / 125 месеца)
Кредит сметка Амортизация на машини – 2 000 лева.