Подлежи ли на регистрация за продажба на маржа търговец (дилър) на коли втора употреба (чл. 143, ал. 3 от ЗДДС)?

 

 

Предвид липсата на коркретни фактологични обстоятелства, обект на запитването, уточняваме, че даваме отговор на следните въпроси: Кога едно дружество с предмет на дейност продажби на МПС втора употреба следва да се регистрира по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС – при достигане на облагаем оборот над 50 000 лв., отчетен чрез касов апарат, или при реализиран облагаем оборот от продажбите – 50 000 лв., по чл. 149 от ЗДДС?
Как следва да се процедира с извършените ВОП до достигане на прага за регистрация по чл. 99, ал. 3 от ЗДДС – следва ли да се самоначислява и внася ДДС?
Според изложеното в запитването предметът на дейност на въпросния търговец е извършването на продажби на автомобили втора употреба. За да възникне за него задължение за регистрация по ЗДДС, следва формираният при дейността му облагаем оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от закона да бъде 50 хил. лв. или повече за период не по-дълъг от последните дванадесет месеца преди текущия.
Важно: Обръщаме внимание, че облагаемите доставки по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС са доставките на стоки или услуги по смисъла на чл. 6 и чл. 9, когато същите са извършени от данъчно задължени лица по същия закон и са с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, когато материалният закон предвижда друго.
За доставките на дилър на стоки втора употреба по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на ЗДДС е приложима разпоредбата на чл. 149 от същия закон, според която облагаемият оборот на дилъра от доставки на стоки по специалния ред на облагане на маржа е сборът от маржовете. При това следва да се има предвид, че специалният ред на облагане на маржа на цената се прилагат за доставка, извършена от дилър, на стоки втора употреба, доставени му на територията на страната или от територията на друга държава членка от:
1. данъчно незадължено лице;
2. друго данъчно задължено лице, регистрирано по този закон, когато предмет на доставката е стока, освободена по чл. 50, или от регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка, освободени от данък съгласно законодателството на съответната държава на аналогични основания;
3. друго данъчно задължено лице, което не е регистрирано по този закон, или от данъчно задължено лице от държава членка, което не е
регистрирано за целите на ДДС, когато предмет на доставката са стоки, които са дълготрайни активи по смисъла на съответното счетоводно законодателство;
4. друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане на маржа на цената.
Следователно в случаите на доставки, извършени от съответното данъчно задължено лице, за които същото е приложило специалния ред на облагане на маржа на цената по реда на глава седемнадесета от ЗДДС, облагаемият оборот ще се формира като сума от маржовете на същите тези доставки.
В тази връзка обръщаме внимание, че когато автомобил втора употреба е придобит от регистрирано в държава членка за целите на облагането с ДДС лице, което не е приложило за доставката си специалния ред за облагане маржа на цената, за нашия търговец възниква облагаемо вътреобщностно придобиване. Ето защо освен размера на сбора от маржовете за регистрация по общ ред, следва да се следи и размера на осъществените от дилъра облагаеми вътре- общностни придобивания, които участват при формиране на оборот за задължителна регистрация по чл. 99 от ЗДДС.